Danh sách dưới đây cung cấp thông tin về các dịch vụ được quản lý bởi Plesk Panel và các port (cổng) sử dụng để tương tác với Plesk. Do đó khi cấu hình firewall, bạn phải đảm bảo có (mở) kết nối trên các port (cổng) này:

Dịch vụ
Giao thức và port sử dụng

Plesk interface – HTTP

TCP 8880

Plesk interface – HTTPs

TCP 8443

Plesk autoinstaller

TCP 8447

Plesk license update – Outgoing connections only

TCP 5224

VPN

UDP 1194

TCP 80, TCP 443

FTP server

TCP 21, TCP 990

FTP data

TCP 20

SSH

TCP 22

Remote desktop – Windows Only

TCP 3389

MySQL server

TCP 3306

PostgreSQL – Linux Only

TCP 5432

MS SQL server – Windows Only

TCP 1433

SQLadmin – Windows Only

TCP 8401

SMTP server

TCP 25, TCP 465

POP3 server

TCP 110, TCP 995

IMAP server

TCP 143, TCP 993

Mail message submission

TCP 587

Change password email

TCP 106

DNS

TCP 53, UDP 53

AUTH

TCP 113

Plesk migration agent – Windows Only

TCP 6489

Ports for migration – Windows Only

TCP 135, TCP 139, TCP 445, UDP 137, UDP 138

Custom Plesk Migrator service performing miscellaneous tasks – Windows Only

TCP 10155

Rsync Server (migration) – Windows Only

TCP 10156

POPpassd – Localhost only

TCP 106

Psa-pc-remote – Linux localhost only, Postfix

TCP 12768

Tuy nhiên, khi bạn cài đặt Presence Builder vào Plesk Panel, thì Presence Builder sẽ sử dụng cùng giao thức và mở cùng port với Plesk UI (Giao diện người dùng của Plesk).

Xem thêm:
dịch vụ seo nội dung

tự đào tạo seo tại nhà miễn phí

Bài viết cùng chủ đề