Danh sách toàn bộ những phím tắt trong Adobe XD

XD cung ứng những phím tắt để giúp người tiêu dùng nhanh gọn làm việc trên những tài liệu. Nhiều phím tắt xuất hiện bên cạnh tên lệnh trong menu.

*Danh sách phím tắt hoàn toàn có thể tải xuống

bạn cũng hoàn toàn có thể tải xuống danh sách phím tắt tại đây, sau đó dán ở nơi bạn thường ngồi làm việc để thuận tiện cho việc theo dõi và ghi nhớ khi cần.

những phím tắt trong Adobe XD

 • Những phím tắt thông dụng
 • những phím tắt thường dùng cho menu Edit
 • những phím tắt thường dùng cho menu File
 • những phím tắt thường dùng cho Path/Pen
 • những phím tắt thường dùng cho Layers (Objects), Groups và Artboards
 • những phím để căn chỉnh
 • những phím để sắp xếp
 • những phím để phân loại
 • những phím để chỉnh sửa văn bản
 • những phím tắt cho menu Operations
 • Phím tắt cho menu Tools
 • Phím tắt cho Interface và Viewing Options
 • Phím tắt cho menu Window
 • Phím tắt để sửa đổi hoạt động
 • Phím để chọn và đo khoảng cách giữa những phần tử
 • Phím giành riêng cho thông số thiết kế
 • Phím để chỉnh sửa vector
 • Phím để tạo mẫu

Những phím tắt thông dụng

Kết quả Phím tắt trên macOS Phím tắt trên Windows
Thoát ⌘Q Alt + F4

những phím tắt thường dùng cho menu Edit

Menu Phím tắt trên macOS Phím tắt trên Windows
Undo ⌘Z Ctrl + Z
Redo ⇧⌘Z Ctrl + Shift + Z
Cut ⌘X Ctrl + X
Copy ⌘C Ctrl + C
Paste ⌘V Ctrl + V
Paste Appearance (trong cơ chế Design) và
Paste Interaction (trong cơ chế Prototype)
⌥⌘V Ctrl + Alt +V
Duplicate ⌘D Ctrl + D
Delete Delete
Select All ⌘A Ctrl + A
Deselect All ⇧⌘A Ctrl + Shift + A

những phím tắt thường dùng cho menu File

Menu Phím tắt trên macOS Phím tắt trên Windows
New ⌘N Ctrl + N
Open… ⌘O Ctrl + O
Close ⌘W Alt + F4
Save… ⌘S Ctrl + S
Save As… ⇧⌘S Ctrl + Shift + S
Export Batch ⇧⌘E Ctrl + Shift + E
Export Selected ⌘E Ctrl + E
Export to an integrated third-party application (nếu ứng dụng tích hợp với XD được seting trên máy tính của bạn) ⌥⌘E Không khả dụng
Import ⇧⌘I Ctrl + Shift + I

những phím tắt thường dùng cho Path/Pen

Menu Phím tắt trên macOS Phím tắt trên Windows
Chuyển sang công cụ Pen P P
Chuyển sang Point Kích đúp Kích đúp
Điểm kiểm soát bất đối xứng Alt
Chụp Control Point Angle Shift
Chụp Anchor Point Angle Shift
Thêm ⌥⌘U Ctrl + Alt + U
Loại trừ ⌥⌘S Ctrl + Alt + S
Giao nhau ⌥⌘I Ctrl + Alt + I
Loại trừ ông xã chéo ⌥⌘X Ctrl + Alt + X
Chuyển đổi thành đường dẫn ⌘8 Ctrl + 8

những phím tắt thường dùng cho Layers (Objects), Groups và Artboards

Menu Phím tắt trên macOS Phím tắt trên Windows
Nhóm những layer ⌘G Ctrl + G
Bỏ nhóm những layer ⇧⌘G Ctrl + Shift +G
Tạo hình tượng ⌘K Ctrl + K
Lock/Bỏ lock layer ⌘L Ctrl + L
Ẩn/hiện layer ⌘; Ctrl + ;
Mask với hình dạng ⇧⌘M Ctrl + Shift + M
Tạo lưới lặp lại ⌘R Ctrl + R
Trực tiếp chọn một layer trong một nhóm/hình tượng ⌘ Kích vào layer trên canvas Ctrl + Kích vào layer trên canvas
Thay đổi độ mờ của layer Từ 1 đến 9 (từ 0 đến 100%) Từ 1 đến 9 (từ 0 đến 100%)
Chọn artboard ⌘ Nhấp vào phần trống của artboard Ctrl + Nhấp vào phần trống của artboard
Vẽ hình từ ở trung tâm ⌥ và kéo Alt + Kéo
Vẽ hình dạng với tỷ lệ 1: 1 (hoàn thiện hình vuông/hình tròn) ⇧ và kéo Shift + Kéo

những phím để căn chỉnh

Menu Phím tắt trên macOS Phím tắt trên Windows
Trái ⌃⌘← Ctrl + Shift + ←
Trung tâm (theo chiều ngang) ⌃⌘C Shift + C
Phải ⌃⌘→ Ctrl + Shift + →
Trên cùng ⌃⌘↑ Ctrl +Shift + ↑
ở trung tâm (theo chiều dọc) ⌃⌘M Shift + M
Dưới cùng ⌃⌘↓ Ctrl + Shift + ↓

những phím để sắp xếp

Menu Phím tắt trên macOS Phím tắt trên Windows
Mang về trước ⇧⌘] Shift + Ctrl + ]
Mang ra sau ⌘] Ctrl + ]
Gửi quay về ⌘[ Ctrl + [
Gửi lại ⇧⌘[ Shift + Ctrl + [

những phím để phân loại

Menu Phím tắt trên macOS Phím tắt trên Windows
Ngang ⌃⌘H Ctrl + Shift + H
Dọc ⌃⌘V Ctrl + Shift + V

những phím để chỉnh sửa văn bản

Menu Phím tắt trên macOS Phím tắt trên Windows
In đậm ⌘B Ctrl + B
In nghiêng ⌘I Ctrl + I
Tăng kích thước phông chữ ⇧⌘> Ctrl + Shift + >
Giảm kích thước phông chữ ⇧⌘< Ctrl + Shift + <

những phím tắt cho menu Operations

Menu Phím tắt trên macOS Phím tắt trên Windows
From Center Alt
Copy Paste Object ⌥ và kéo Alt + Kéo
Constrain Shift
Edit Text Enter Enter
Constrain Rotate ⇧ (15°) Shift (15°)
Line Constrain Rotate ⇧ (45°) Shift (45°)
Constrain From Center ⇧⌥ Shift + Alt
Direct Select Ctrl
Chuyển đổi giữa cơ chế Design và cơ chế Prototype Ctrl + Tab Ctrl + Tab

Phím tắt cho menu Tools

Menu Phím tắt trên macOS Phím tắt trên Windows
Select V V
Rectangle R R
Ellipse E E
Line L L
Pen P P
Text T T
Artboard A A
Zoom Vào cơ chế zoom: Z Vào cơ chế zoom: Z
Zoom to Selection ⌘3 Ctrl + 3

Phím tắt cho Interface và Viewing Options

Menu Phím tắt trên macOS Phím tắt trên Windows
Zoom In
 • ⌘+,
 • Option-Con lăn chuột,
 • Option-Vuốt (Magic Mouse)
 • Chụm ra (bàn di chuột)
 • Ctrl + +
 • Ctrl-Con lăn chuột
 • Chụm ra (bàn di chuột)
Zoom Out
 • ⌘-,
 • Option-Con lăn chuột,
 • Option-Vuốt (Magic Mouse)
 • Chụm ra (bàn di chuột)
 • Ctrl + –
 • Ctrl-Con lăn chuột
 • Chụm ra (bàn di chuột)
Zoom to Fit ⌘ 0 Ctrl + 0
100% ⌘ 1 Ctrl + 1
200% ⌘ 2 Ctrl + 2
Pan Phím cách Phím cách
Assets ⇧ ⌘ Y Ctrl + Shift + Y
Layers ⌘ Y Ctrl + Y
Show Layout Grid ⇧ ⌘ ‘ Shift + Ctrl + ‘
Show Square Grid ⌘ ‘ Ctrl + ‘
Fullscreen Mode ^⌘F Không khả dụng
Switch between design and prototype mode ^Tab Ctrl + Tab
Chuyển đổi giữa (những) file Windows

⌘-Dấu ngã (~)

Không khả dụng
Tăng hoặc giảm giá trị trong trường thêm một đơn vị ↑ hoặc ↓ ↑ hoặc ↓

Tăng hoặc giảm giá trị trong trường thêm 10 đơn vị

Giữ ⇧ và nhấn ↑ hoặc ↓

Giữ Shift và nhấn ↑ hoặc ↓

Phím tắt cho menu Window

Menu Phím tắt trên macOS Phím tắt trên Windows
Maximize WIN ↑
Minimize ⌘M WIN ↓
Preview ⌘⏎ Ctrl + Enter

Phím tắt để sửa đổi hoạt động

Menu Phím tắt trên macOS Phím tắt trên Windows
Horizontal Pan Shift + Con lăn Shift + Con lăn
Vertical Pan Con lăn Con lăn

Phím để chọn và đo khoảng cách giữa những phần tử

Menu Phím tắt trên macOS Phím tắt trên Windows
Bật những thông số Option (với đối tượng được chọn) Alt (với đối tượng được chọn)

Khoảng cách từ layer đã chọn

Giữ ⌥ và di chuột qua object/group/artboard

Giữ alt và di chuột qua object/group/artboard

Khoảng cách tương đối so với nhóm được chọn

Giữ ⌥⌘ và di chuột qua đối tượng trong nhóm

Giữ Ctrl + alt và Di chuột qua đối tượng trong nhóm

Phím giành riêng cho thông số thiết kế

Menu Phím tắt trên macOS Phím tắt trên Windows
Zoom

⌘ + Con lăn chuột

⌘+, ⌘-

Ctrl + Con lăn chuột

Ctrl +, Ctrl –

Reset zoom ⌘0 Ctrl + 0
Pan

↑, ↓, →, ←

Phím cách + Nhấp và kéo

↑, ↓, →, ←

Phím cách + Nhấp và kéo

Faster pan Shift + ↑, ↓, →, ← Shift + ↑, ↓, →, ←
Chuyển từ cơ chế xem Spec sang cơ chế xem UX flow Esc Esc
Xóa tiêu điểm khỏi artboard trong cơ chế xem UX flow Esc Esc
điều phối trên những artboard để hỗ trợ lớp phủ Shift + Nhấp Shift + Nhấp

Phím để chỉnh sửa vector

Menu

Phím tắt trên macOS

Phím tắt trên Windows

Bắt đầu chỉnh sửa đối tượng vector đã chọn

Return

Enter

Dừng chỉnh sửa đối tượng vector đã chọn

Esc

Esc

Chuyển đổi giữa những Straight và Mirrored Control Point

Kích đúp

Kích đúp

Ngắt kết nối Control Point Handle

⌥ và kéo

Alt + Kéo

Phím để tạo mẫu

Menu

Phím tắt trên macOS

Phím tắt trên Windows

Xem toàn bộ những kết nối ở cơ chế prototype

⌘A

Ctrl + A

Preview

⌘Return

Ctrl + Enter

Bắt đầu hoặc dừng ghi bản preview

^⌘R

Không khả dụng

Dừng ghi

Esc

Không khả dụng

san sẻ prototype trực tuyến

⇧⌘E

Ctrl + Shift + E

điều phối những artboard trong bản preview hoặc prototype được san sẻ

Mũi tên phải hoặc trái

→ hoặc ←

Xem thêm:

 • Những phím tắt Photoshop giúp bạn thao tác nhanh hơn
 • Những phím tắt Adobe Premiere thông dụng
 • 44 phím tắt hữu dụng trên toàn bộ trình duyệt
 • Tổng hợp phím tắt Adobe Photoshop Lightroom
 • Phím tắt Acrobat Reader
 • Tổng hợp phím tắt Access hữu ích
Thứ Hai, 03/12/2018 12:44
53 👨 5.951
0 comment

Sắp xếp theo
❖
Xóa Đăng nhập để Gửi
xem thêm thêm
 • những phím tắt trong Vista
 • Tắt toàn bộ những ứng dụng trong Windows
 • Video – Tắt toàn bộ những ứng dụng trong Windows
 • những phím tắt trong Windows 8
 • Danh sách những phím tắt của Windows 8 RTM
 • những phím tắt trong Outlook.com
 • những phím tắt trong Camtasia Studio
Bài viết mới nhất
 • Euro 2021 chiếu trên kênh nào? Các kênh xem trực tiếp Euro 2021 Euro 2021 chiếu trên kênh nào? những kênh xem trực tiếp Euro 2021
 • GeForce RTX 3070 Ti: Mẫu GPU không dành cho thợ đào Ethereum GeForce RTX 3070 Ti: Mẫu GPU không giành riêng cho thợ đào Ethereum
 • Cách đăng ký gói HD70 Mobifone nhận 3.8GB/tháng Cách đăng ký gói HD70 Mobifone nhận 3.8GB/tháng
 • Thiếu hụt nguồn cung GPU tồi tệ chưa từng có, MSI âm thầm MSI “hồi sinh” dòng GPU 8 năm tuổi Thiếu hụt nguồn cung GPU tồi tệ vẫn chưa từng có, MSI lặng lẽ MSI “hồi sinh” dòng GPU 8 năm tuổi
 • Khai trương bảo tàng lịch sử GPU đầu tiên trên thế giới Khai trương bảo tàng lịch sử GPU trước tiên trên trái đất
 • Hãng game Electronic Arts bị hacker xâm nhập, gần 750GB dữ liệu bị đánh cắp Hãng trò chơi Electronic Arts bị hacker xâm nhập, gần 750GB dữ liệu bị đánh cắp
Adobe Photoshop
 • Danh sách tất cả các phím tắt trong Adobe XD Danh sách toàn bộ những phím tắt trong Adobe XD
 • Photoshop CS: Sáng tạo cùng thiệp năm mới Photoshop CS: Sáng tạo cùng thiệp năm mới
 • 7 cách đơn giản để sử dụng công cụ Transform của Photoshop 7 cách đơn giản để sử dụng công cụ Transform của Photoshop
 • Tạo ảnh Zombie trong dịp lễ Halloween bằng Photoshop Tạo ảnh Zombie trong lần lễ Halloween bằng Photoshop
 • Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 27: Tạo hiệu ứng Motion trên đối tượng bất kỳ Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 – Phần 27: Tạo hiệu ứng Motion trên đối tượng bất kỳ
 • 19 trang web tải Photoshop Action miễn phí 19 website tải Photoshop Action miễn phí
 • Cách bật 2 cửa sổ trên Photoshop để đối chiếu ảnh Cách bật 2 cửa sổ trên Photoshop để đối chiếu ảnh
 • Cách tạo hiệu ứng chữ nổi trong Photoshop Cách tạo hiệu ứng chữ nổi trong Photoshop
 • Hướng dẫn tạo hiệu ứng ảnh Cyberpunk thú vị trong Photoshop Hướng dẫn tạo hiệu ứng ảnh Cyberpunk thú vị trong Photoshop

Xem thêm