Để sử dụng được một hệ thống mail, tên miền của bạn phải đảm bảo đáp ứng đầy đủ các bản ghi DNS mà nhà cung cấp đề ra. Để sử dụng được Email 4B (Email for Business) tại Mắt Bão, bạn cần phải cấu hình tên miền về các bản ghi DNS sau đây :

Name Type TTL Value
mail CNAME 3600 svxxdyy.emailserver.vn.
webmail CNAME 3600 svxxdyy.emailserver.vn.
@ TXT 3600 “v=spf1 mx include:emailserver.vn include:spf.protection.outlook.com -all”
autodiscover CNAME 3600 mail.domain.tld.
autoconfig CNAME 3600 mail.domain.tld.
_autodiscover._tcp SRV 3600 0 0 443 mail.domain.tld.
_mdpgp._domainkey TXT 3600 “v=DKIM1; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDc41yZ/MngqXh6sFpERAIxQh+fZlECZJCkJzt90DfjQHaRdomgFFdpF9jpT08GvNF6L8+UNRCMTV+hIQUWfGl+w6uNiVRJaXR8k43lANasPO5+iDJfBzUzotZXQELC+WpyYJ8nIYOtlxuTcL9N/x+cXN4csKy7FRW0uKn+OA81gQIDAQAB”
@ MX 3600 0 xxx.mail.protection.outlook.com.

Chúc các bạn thực hiện thành công và có những trải nghiệm tuyệt vời khi sử dụng dịch vụ của La Trọng Nhơn.

Xem thêm:
dịch vụ seo uy tín tphcm

đào tạo seo miễn phí

Bài viết cùng chủ đề