Đăng nhập vào hệ thống với user sử dụng chạy mysqld (ví dụ , mysql).

Xác định vị trí các .pid file chứa server’s process ID. Thông tin đường dẫn chính xác và tên của các file này phụ thuộc vào cấu hình riêng của bạn.

Chẳng hạn như /var/lib/mysql/, /var/run/mysqld/, và /usr/local/mysql/data/.

Trước tiên, chúng ta nên kill tiến trình mysqld (lưu ý không sử dụng kill -9):

kill `cat /mysql-data-directory/host_name.pid`

Tạo ra một text file chứa các command sau đây và lưu lại VD : /home/me/mysql-init. Vì lý do bảo mật chúng ta không nên lưu file này tại đường dẫn mà các user khác có thể đọc được nhưng đảm bảo rằng đầy đủ quyền cho mysql.

UPDATE mysql.user SET Password=PASSWORD('MyNewPass') WHERE User='root';

FLUSH PRIVILEGES;

Khởi động MySQL với lựa chọn init-file

mysqld_safe --init-file=/home/me/mysql-init &

Sau khi MySQL đã start lại thành công , chúng ta mới xóa /home/me/mysql-init

Bây giờ bạn có thể đăng nhập bằng mật khẩu mới vừa thiết lập.

Xem thêm:
dịch vụ seo tốt nhất

đào tạo seo website miễn phí

Bài viết cùng chủ đề