Khoảng thời gian trước khi đi ngủ thật sự rất đáng quý. Đó là lúc mà bạn hoàn thành lịch trình một ngày của bạn một cách hoàn toàn và ngày nào bạn cũng có một quỹ thời gian như thế.

The time before you go to bed is golden, as it exists every single day, and it’s usually completely yours to schedule.

Bạn tính làm gì trong lúc ấy? Đọc sách, dành thời gian cho con cái hay làm những điều bạn đam mê?

What do you want to do with this time? Read? Spend time with your kids?Work on a hobby you’re passionate about?

Hãy tận dụng thật tốt khoảng thời gian đó.

Take advantage of this time.

Buổi sáng và buổi tối mọi ngày chính là “kệ giữ sách” của sự thánh công, theo cuốn The Compound Effect của Darren Hard.

Morning and evening routines are the “bookends” of a prosperous life, argues Darren Hardy in his book, The Compound Effect.

Khoảng thời gian sau khi kết thúc công việc và trước khi đi ngủ vào mỗi buổi tối là thời gian mà bạn có thể làm bất cứ thứ gì bạn muốn.

That time between clocking out of work and hitting the sheets every night is yours to do whatever you want.

Trước khi đi ngủ bạn làm gì phản ánh điều quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn.

How you spend the hours before you go to bed reflects the value you place on the most important things in life.

Sử dụng thời gian đó để theo đuổi những điều có ý nghĩa không chỉ làm tăng thêm sự viên mãn trong cuộc sống mà bạn còn có thể cảm nhận được giá trị của bản thân bạn.

Using that time to pursue something meaningful to you will immensely improve not only your total well being, but sense of self-worth.

Nhưng sự thật là sau một ngày dài làm việc, bạn cảm thấy kiệt sực và tất cả những gì bạn muốn là nghỉ ngơi một giấc thật dài và thưởng thức những kênh truyền hình trên ti vi.

But the reality is that, after a long day’s work, you feel exhausted and all you want to do is to take a long break and zone out with the television on.

Xem video có lẽ không phải là một ý tưởng tốt. Nhưng những tài liệu và những bài nói chuyện trên TED talk ( chuỗi những video ghi lại những buổi hội thảo) có thể đưa tới cho bạn một tầm hiểu biết rộng lớn hơn trong vô số các nguyên tắc.

Netflix may not be a great idea, but documentaries and TED talks can lead to a greater understanding in a multitude of disciplines.

Đó là tất cả những gì bạn ưu tiên cho cuộc sống của bạn sau thời gian làm việc và quan trọng nhất là bạn lên kế hoạch ra sao để có một sự khởi đầu dễ dàng hơn cho ngày mai.

It’s all in how you prioritize your life after work and most importantly how you plan tomorrow. Plan tomorrow today to make it easier to begin immediately.

Cuốn sách  Tổ chức cho ngày mai: 8 cách để duy trì trí nhớ để tối ưu hóa hiệu suất công việc trong cuộc sống của tác giả Jason Selk, Tom Bartow và Rudy Matthew chỉ ra rằng:

Xác định những việc làm hàng ngày dường như là một bước rõ ràng không có ý nghĩa. Nhưng viết ra những nhiệm vụ quan trọng nhất vào đêm trước làm cho tinh thần bạn thoải mái hơn và không phải lo lắng về việc không chuẩn bị trước. Sau đó, bạn sẽ thấy bạn thức dậy với những ý tưởng tuyệt vời liên quan tới các nhiệm vụ hoặc các cuộc trò chuyện mà bạn thậm chí không ngó ngàng tới.

In their book Organize Tomorrow Today: 8 Ways to Retrain Your Mind to Optimize Performance at Work and in Life, authors Jason Selk, Tom Bartow, and Rudy Matthew say:

Identifying daily priorities might seem like an obvious or insignificant step to take, but writing your most important tasks down the previous night turns your subconscious mind loose while you sleep and frees you from worrying about being unprepared. You’ll probably find that you wake up with great ideas related to the tasks or conversations that you hadn’t even considered!

Bắt đầu và thường xuyên làm hoặc tạo ra một cái gì đó sẽ khiến bạn cảm thấy có quyền lực mà cũng có thể thể hiện nó trong văn phòng.

Starting and consistently doing or creating something will give you a sense of empowerment that can translate in the office as well.

Các phương tiện ngoại khóa không chỉ giúp bạn nâng cao tinh thần, họ cung cấp cho bạn công việc hàng ngày và thực sự gúp bạn phát triển hơn. 

Extracurricular outlets don’t just boost your sanity — they feed back into your day job and can actually make you more productive.

Nhưng công việc hàng ngày có thể dễ dàng làm lu mờ niềm đam mê của bạn như đọc sách, học một thứ tiếng mới, bắt đầu công việc kinh doang trên mạng, tạo ra những tác phẩm nghệ thuật, học nhạc cụ, thiết kế, lập trình, hay sưu tập và bán đồ cổ,…

But the daily grind can easily overshadow your passion project like writing a book, learning a new language, starting an online business, creating art, learning an instrument, designing, learning to code, collecting and selling vintage objects etc.

Nó không đủ để đi làm đúng giờ hay làm thật tốt công việc.

It’s not enough to show up to work on time, and do a good job.

Bạn cần phải duy trì sự thích hợp và luôn luôn cải thiện để trở thành một phiên bản tốt hơn của bản thân.

You have to remain relevant and consistently improve to become a better version of yourself.

Vấn đề lớn nhất của rất nhiều người đó là tìm thời gian để thực sự đưa ra những ý tưởng cho công việc.

The biggest problem many people have is finding TIME to actually put ideas to work.

Nếu bạn thực sự muốn theo đuổi một dự án có ý nghĩa, bạn có thể  cân bằng được thời gian, sự chú ý và năng lượng của bạn đặt trong dự án đặc biệt đó.

Striking a balance and committing time, attention and energy to that one special project that needs your focus is possible if you really want to pursue a meaningful project.

Bí quyết là biến đam mê thành thói quen!

The trick is to turn that passion project into a habit!

Những gì bạn làm mỗi đêm sau khi làm việc có thể là cuộc sống và sự thay đổi nghề nghiệp của bạn!

What you do every night after work can be life and career changing!

Nguyên tắc 60/30 phút

The 60/30 minutes rule

[New] [ToMo] Cuộc Đời Bạn Sẽ Thay Đổi Hoàn Toàn Khi Làm Những Điều Này Sau 6 Giờ Tối update 2020 1

Trong 30 ngày tới, chỉ cần dành 60 phút sau khi làm việc to những cơ hội tốt nhất trong cuộc sống của bạn.

For the next 30 days, devote just 60 minutes of your time after work to the best opportunity in your life.

Không còn điều gì, không có phiền nhiễu.

Nothing else. Zero distractions.

Nhiệm vụ quan trọng nhất của bạn đó là tạo ra những sự tiến bộ nhỏ nhất cho dự án bạn đam mê.

Your single most important task within that time is to make even the smallest progress on your passion project.

Bạn không cần phải làm nên những sự tiến bộ ý nghĩa. Quan trọng là bạn vẫn kiễn định.

You don’t have to make significant progress. But it matters that you stay consistent.

Đừng thỏa hiệp với giá trị gia đình để di lên trrong cuộc sống.

Do not compromise family values to get ahead in life though.

Hãy tạo ra cuộc sống cân bằng và hoàn thiện của riêng bạn.

Create your own balanced, fulfilling life.

Nếu bạn cảm thấy 60 phút là không thực tế, hãy dành 30 phút liên tục trong 30 ngày tới và bạn sẽ ngạc nhiên với kết quả bạn đạt được.

If 60 minutes is not realistic for you. Dedicate 30 uninterrupted minutes to it for the next 30 days and you will be amazed at the results.

Bạn thậm chí có thể xem xét mà đầu tư quỹ thời gian này vào dự án bạn đam mê trước khi đi làm.

You could even consider investing this time in your passion project in the morning before work.

Hãy chọn việc làm nào tốt nhất cho bạn.

Choose what works best for you.

Tuy nhiên nếu bạn thay đổi từ từ, bạn sẽ thấy rằng bạn thực sự đang theo đuổi thứ gì đó mà bạn quan tâm.

However slow you move or improve, you will be deeply fulfilled in the fact that you are actually pursuing something you care about.

Thứ gì đó mà là cả thế giới của bạn.

Something that means the world to you.

Thứ mà bạn luôn luôn muốn làm.

Something you have always wanted to do.

Bạn chính là khoản đầu tư lớn nhất của chính bạn!

YOU are your biggest investment!

Kết quả hình ảnh cho Bạn chính là khoản đầu tư lớn nhất của chính bạn!

Sự phát triển của bạn bắt nguồn từ cái mà bạn biết về bản thân của bạn.

Your development starts with what you know about yourself.

Bạn có hiểu “bạn”? Bạn có khả năng gì? Bạn tò mò về những thứ gì?

Do you know “YOU”? What are you capable of? What are you curious about?

Bạn luôn muốn làm gì trong thời gian rảnh rỗi mà có thể giúp bạn theo đuổi được cuộc sống mà bạn hằng mong muốn?

What have you always wanted to do in your spare time that could help you pursue the life you want.

Tại một trong những cuộc gặp mặt hàng năm của ông Berkshire Hathaway, ông Warrren Buffett nói:

At one of his Berkshire Hathaway annual meetings, Warren Buffett said:

“Việc đầu tư quan trọng nhất bạn có thể làm là chính bản thân bạn. Rất ít người có thể chuyển được khả năng tiềm tàng trong chính cơ thể họ ra thành những gì mà họ có thể làm được trong cuộc sống.. Tiềm năng vượt quá sự nhận thực của nhiều người… Tài sản tốt nhất chính là bạn. Bạn có thể trở thành người mà bạn muốn

“The most important investment you can make is in yourself. Very few people get anything like their potential horsepower translated into the actual horsepower of their output in life. Potential exceeds realization for many people…The best asset is your own self. You can become to an enormous degree the person you want to be.”

Nếu bạn có ý tưởng tốt về việc bạn là ai và những gì bạn muốn làm với cuộc sống của bạn là gì thì bạn đã thành công được một nửa.

If you have a good idea of who you are and what you want to do with your life, you are half way to a successful life.

Đầu tư vào bản than là một khoản đầu tư tốt nhất mà bạn có thể làm được.

Invest in yourself, it’s the best investment you can ever make.

Hãy tạo ra một phiên bản lớn hơn của bạn.

Create a bigger version of yourself.

Không được dừng lại ở mức mà bạn tự cho là tốt, luôn luôn đặt mục tiêu cao hơn so với những lần trước đó.

Don’t settle on a self-imposed plateau; always aim a bit higher than before.

Đó không phải là một loại kĩ năng bạn đòi hỏi là bạn phải, mà là bạn muốn là nó là đúng.

It’s not about the kind of skills you acquire because you have to, but because you want to and it feels right.

Một cái gì đó bạn vui long làm mà không do dự.

Something you are happy to do without hesitation.

 Kĩ năng độc nhất vô nhị của bạn. Kĩ năng mà bạn chỉ có thể học bằng cách thực hiện. Kĩ năng chỉ có thể được phát triển ki bạn tìm thấy bản thân mình.

Skills that are unique to you. Skills you can only learn by doing. Skills that can only be developed when you find your true self.

Khi bạn liều mạng bộc lộ bản thân bạn để có thể thất bại.

When you put yourself on the line or otherwise expose yourself to the possibility of failure.

Về cơ bản, những gì tôi đang cố gắng nói với bạn là có một thứ gì đó trong bạn có thể được khám phá và phát triển vì lợi ích của bạn và phần còn lại của nửa thế giới.

Basically, what I am trying to tell you is that, there is something about you that can be explored and developed to your benefit and the rest of the world.

Bắt đầu bằng cách đọc nhưng tập trung vào theo đuổi sự sáng tạo của bạn!

Start by reading but focus on your creative pursuit!

Kết quả hình ảnh cho đọc sách

“Tâm trí, một khi dãn ra bởi một ý tưởng mới, không bao giờ trở về kính thước ban đầu của nó” – Ralph Waldo Emerson.

The mind, once stretched by a new idea, never returns to its original dimensions.” ― Ralph Waldo Emerson.

Thói quen đọc có thể thay đổi nhận thức của bạn, cải thiện quan điểm trên thế giới hoặc tiếp tục phô ra những ý tưởng sáng tạo cho bạn khi bạn ít ngờ tới nhất.

The habit of reading can change your perception, improve your worldview or better still expose creative ideas to you when you least expect it.

Dù bạn có muốn gì trong cuộc sống thì kiến thức vẫn là chìa khóa của bạn.

Whatever you want in life, knowledge is key.

Việc đọc có thể cho bạn một khởi dadaauf tốt nếu bạn muốn bắt đầu chậm và tìm ra một công việc có ý nghĩa.

Reading can give you a good head start if you want to start slow and figure out your meaningful work.

Bạn sẽ có được những thông tin mới mỗi ngày. Và thậm chí lan truyền kiến thức của bạn trong công ty.

You will acquire new information every day. And even transfer your knowledge within your company.

Bạn cũng có thể khiến những nhà tuyển dụng của bạn quan tâm tới bạn dựa trên những khám phá hàng ngày của bạn.

You could also create new possibilities for your employer based on your daily evening discoveries.

Ridchard Steele đã một lần nói rằng: “ Việc đọc đối với tâm trí cũng như thể dục đối với cơ thể”

Richard Steele once said “Reading is to the mind what exercise is to the body.”

Đừng đắm chìm trong thói quan đọc sách mà không theo đuổi công việc sáng tạo của bạn. Bạn học tốt nhất bằng cách làm.

Don’t get caught up in just the habit of reading without pursuing your creative work. You learn best by doing.

Bạn không muốn làm lệch hướng tâm trí quá nhiều vào những sự theo đuổi sáng tạo của nó.

You don’t want to pert the mind too much from its creative pursuits.

Thậm chí nếu bạn có 30 phút mỗi đêm, mỗi tuần bạn có thể dễ dàng đọc được một cuốn sách hay tốt hơn là bắt đầu học một thứ gì đó sáng tạo hơn.

Even if you have 30 minutes every night, each week you can easily read a book or better still start learning by creating something!

Dành mỗi ngày một giờ để học về một chủ đề

Spend an hour a day to learn about a topic

Luyện tập khả năng sáng tạo thiên phú của bạn.

Exercise your creative genius.

Bất cứ điều gì mới mẻ đều có thể kích thích não bộ.

Anything new to your brain can stimulate it.

Các kĩ năng, ý tưởng, văn hóa và ý kiến khác nhau có thể tác động tích cực tới quan điểm của bạn về thế giới.

Different skills, ideas, cultures, and opinions can have a positive effect on your own views about the world.

Tăng những kĩ năng và đạt được kiến thức hàng ngày là một cách để đưa sự nghiệp của bạn lên một cấp độ mới và nâng cao long tự trọng của bạn.

Acquiring new skills and gaining knowledge on a daily incremental basis is a proven way to take your career to the next level and improve your self-esteem.

Khi nào là lần cuối cùng bạn đặt câu hỏi về sự tồn tại của những quy ước, khái niệm hóa các vấn đề khác nhau, tiếp cận các vấn đề theo cách mới và sáng tạo.

When was the last time you questioned the existing convention, conceptualized problems differently, approached problems in new, innovative way.

Đó là thời gian bạn đã tìm ra những điểm có thể cải thiện, thách thức và thực hiện bang những cách khách nhau, thực hiện với ít nỗ lực mà đạt được nhiều hơn.

It’s about time you figured out what could be improved, challenged, done different, done with less effort to achieve more.

Bắt đầu đặt câu hỏi với mọi thứ.

Start questioning everything.

Xem xét tất cả mọi thứ. Vượt qua mọi khả năng cho tới khi bạn biết được nó có thể hay không thể thực hiện được.

Consider everything. Go through every possibility until you know for a fact it can or cannot be done.

Khóa thư pháp của Steve Job trong trường đại học đã giúp xây dựng hệ điều hành MAC đầu tiên. Trong bài phát biểu nổi tiếng năm 2005 của ông về Đại học Stanford, ông nói:

Steve Job’s calligraphy course in college helped build the first Mac. In his famous 2005 Commencement speech for Stanford University, Jobs said:

“Nếu tôi chưa từng dự lớp học thư pháp riêng lẻ đó tại đại học thì Mac sẽ không bao giờ có nhiều kiểu chữ hay phông chữ có tỉ lệ cân xứng như vậy.”

“If I had never dropped in on that single calligraphy course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts.”

Bạn sẽ không bảo giờ biết trước được những gì hữu ích.

You never know what will be useful ahead of time.

Hãy thử các kĩ năng mới và nó sẽ kết nối với những kĩ năng còn lại của bạn trong tương lai.

Try new skills and they will connect with the rest of your skills in the future.

Tham gia các khóa học trực tuyến có thể giúp bạn bắt đầu một dự án bạn đam mê.

Take online courses that can help you start a passion project.

Phản ánh những gì bạn học được bằng cách viết ra

Reflect on what you learn by writing

Ngoài việc trở thành một nhà văn tốt hơn. Viết blog có thể giúp bạn thiết lập được suy nghĩ của bạn.

Apart from becoming a better writer, blogging can help you organise your thoughts.

Viết blog khuyến khích tư duy sâu sắc.

Blogging encourages deep thinking.

Khi bạn bắt đầu chia sẻ những gì bạn biết với người khác, khả năng giao tiếp của bạn sẽ tốt hơn.

When you begin to share what you know with others, your ability to communicate gets better.

Viết blog giúp não bạn luôn hoạt động.

Blogging helps your brain to stay active.

Bạn cũng có thể liên kết các ý tưởng và mẩu thông tin tốt hơn.

You will also be able to link ideas and pieces of information better.

Một khi cam kết với thói quen đọc về ngành của bạn và chia sẻ những gì bạn biết với mọi người thì bạn sẽ bắt đầu hiểu và xử lý thông tin nhanh hơn.

Once you commit to the habit of reading about your industry and sharing what you know with your audience, you will begin to comprehend and process information faster.

Đó là một quá trình châm, nhưng một khi bạn cố gắng, bạn có thể cải thiện một cách đáng kể các bạn xử lý và chia sẻ kiến thức.

It’s a slow process, but once you commit to it, you can significantly improve how you process and share knowledge.

Nó chắc chắn không dễ dàng nhưng là thời gian của bạn trở lên quý giá.

It’s definitely not easy but it’s worth your precious time.

Hãy để năm 2018 là năm tuyệt với nhất của bạn!

Make 2018 your most amazing year yet!

Kết quả hình ảnh cho 2018 năm tuyệt vời nhất

Đừng đầu tư vào công việc. Hãy xây dựng cuộc sống.

Don’t invest in a career. Build a life.

Trong nhiều thế kỉ, chúng tôi đã được đào tạo bởi hệ thống ngừng suy nghĩ và làm như những gì chúng tôi nói. Nhưng những người mơ mộng và các nhà tư tưởng đang thay đổi thể giới như chúng ta biết.

For centuries we’ve been trained by the system to stop thinking and do as we are told. But dreamers and thinkers are changing the world as we know it.

Họ là những tiện dân mới.

Thinkers and dreamers are the new untouchables.

Mọi thứ bạn muốn là một giấc mơ xa.

Everything you want is a dream away.

Điều duy nhất khiến bạn trở lại là điều gí đó thực sự tốt đẹp chính là bạn. Thế giới đầy ắp những con người tuyệt vời.

The only thing holding you back from doing something truly amazing, is you. The world is full of amazing people.

Và bạn nằm trong số họ!

You are either one of them or aspire to be amazing!

Những điều tốt đẹp là nguồn cảm hứng cho ai đó làm những điều tốt đẹp.

The amazing ones are an inspiration to those who aspire to do something amazing.

Bạn vẫn có thể mơ ước, hy vọng vào một cuộc sống kì diệu – không chỉ là cuộc sống tốt mà là một cuộc sống cực kì kì diệu.

It’s still okay to dream, wish and hope for an amazing life — not just an okay life, but a ridiculously amazing life.

Bạn là bạn hôm nay vì sự lựa chọn mà bạn đã đưa ra ngày hôm qua.

You are where you are today because of the choice you made yesterday.

Sự lựa chọn của bạn hôm nay sẽ quyết định liệu bạn sẽ có một cuộc sống tuyệt vời hay đáng tiếc vào ngày mai.

Your choices today will determine whether you will have an amazing or regretful life tomorrow.

Nghĩ lại thói quen buổi tối của bạn!

Re-think your evening routine!

Nếu bạn theo đuổi một cách sáng tạo một phần lịch trình hàng tuần của bạn

If you make creative pursuit part of your weekly schedule, at least Monday through Friday, you’ll begin to see change as long as you keep doing it at the same time each day.

Tạo ra thói quen để thấy được sự cải thiện đáng kể.

Make it a habit to see significant improvement.

Thơi gian buổi tối nghĩa là khoảng thời gian sắp xếp tốt hơn.

A routine at night means better time management.

Nghĩ tới tất cả những khoảng thời gian bạn đã sử dụng được hoặc đã lãng phí sau khi hết công việc và trước khi đi ngủ và hãy hỏi bản than rằng những gì bạn đã là hay bạn có thể làm gì với tất cả khoảng thời gian đó?

Think of all of the time that was either used productively or possibly wasted after work till the time you go to sleep and ask yourself what could I have done or can I do with all of that time?

Thật sự không có giới hạn về những gì bạn có thể làm được hay hoàn thành được. Đó là điểm tách biệt giữa quần chúng và những người có năng lực cao nhất trong thế giới này!

There truly are no limits as to what you could have learned or accomplished. It’s what separates the masses from the high achievers in this world!

Bạn có thể thay đổi thói quen và cuộc sống ngay tối nay!

But changing your habits and life can start TONIGHT!

Ưu tiên và bảo vệ các thói quen buổi sáng và buổi tối, cuộc sống của bạn sẽ thay đổi tốt hơn.

Prioritise and protect your morning and evening routines, and you will change your life for good.

Tác giả: Thomas Oppong

Link bài gốc: Do These Things After 6 P.M. And Your Life Will Never Be The Same

Dịch giả: Khánh Ly – ToMo: Learn Something New

(*) Bản quyền bài dịch thuộc về ToMo. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là “Dịch Giả: Khánh Ly – Nguồn: ToMo: Learn Something New“. Các bài viết trích nguồn không đầy đủ, ví dụ: “Theo ToMo” hoặc khác đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

(**) Follow Facebook ToMo: Learn Something New để đọc các bài dịch song ngữ và cập nhật thông tin bổ ích hàng ngày!

Xem thêm:
dịch vụ seo tổng thể

hoc seo website miễn phí

Bài viết cùng chủ đề