1530689070044 Untitled 1

* Bài viết được trình bày dưới dạng song ngữ Việt – Anh

Bạn có biết phương pháp học tiếng Anh thú vị nhất là gì không? Nếu bạn mệt mỏi với việc đến lớp học hay đọc sách, thì không có gì tốt hơn là học tiếng Anh thông qua phim điện ảnh và truyền hình.

What’s the most fun way to learn English? If you’re tired of going to class or reading a book, there’s nothing better than learning English through movies and film.

Bạn tự hỏi rằng học tiếng Anh qua phim điện ảnh và truyền hình có phù hợp với bạn?

Is Learning English Through Movies and Film Right For Me?

Học một ngoại ngữ đã rất khó. Và nền văn hoá cũng khác với của đất nước của bạn. Đôi khi, bạn có thể gặp khó khăn trong việc hiểu những gì diễn viên đang nói hoặc những gì họ đang làm trên màn hình.

Learning a foreign language is already hard. And the culture is different from your own. So sometimes, you might have trouble understanding what actors are saying, or what they’re doing on the screen.

Vì vậy, hôm nay, tôi muốn chia sẻ một vài lời khuyên cho bạn về việc học tiếng Anh qua phim ảnh. Chúng sẽ giúp bạn vừa học từ và cụm từ mới, vừa thưởng thức bộ phim yêu thích.

So today, I want to share a few tips with you on learning English with movies. They’ll help you learn helpful new words and phrases, but also enjoy watching movies at the same time.

Ok, chúng ta hãy bắt đầu thôi!

Okay, let’s start!

3 lý do tại sao nên học tiếng Anh qua các bộ phim điện ảnh và truyền hình

3 Reasons Why Learning English With Movies and Film Works

Nhìn chung, xem phim là để giải trí, đúng không? Vì vậy, làm thế nào bạn có thể học trong khi có rất nhiều tình tiết trong bộ phim? Và quan trọng hơn, tại sao bạn nên học tiếng Anh bằng phim thay vì bằng sách?

After all, watching movies is supposed to be fun, right? So, how can you learn while having so much fun with the film? And more importantly, why should you learn English with movies instead of with textbooks?

Dưới đây là ba lý do tôi tin rằng nó đúng, và tại sao tôi khuyên bạn nên học ngôn ngữ theo cách này.

Here are three reasons I believe it works, and why I recommend learning the language this way.

 1. Bạn sẽ học tiếng Anh thật sự …chứ không phải là lý thuyết.

You’ll get to learn real English…not textbook English.

Tiếng Anh bạn học được thông qua sách giáo khoa hoặc trong lớp dạy Anh văn như ngôn ngữ thứ hai không phải là những gì bạn sẽ nghe ngưởi dân ở đó nói. Ví dụ, trong các lớp tiếng Anh cho người mới bắt đầu, bạn có thể đã học được cách nói “it’s a quarter to seven” (bảy giờ kém mười lăm) hoặc “it’s raining cats and dogs” (trời mưa tầm tã). Mặc dù những điều này là chính xác nhưng chúng ta hầu như không bao giờ sử dụng những từ này trong thực tế.

The English you learn through textbooks or in ESL class is not what you’ll hear people say. For example, in beginner English classes, you might have learnt how to say “it’s a quarter to seven” or “it’s raining cats and dogs”. While these are correct, we almost never say these in real life.

Ngược lại, ngôn ngữ nói tiếng Anh trong phim rất tự nhiên. Nó cũng rất gần với những gì bạn sẽ nghe nếu bạn nói chuyện với người nói tiếng Anh bản xứ. Điều này sẽ giúp cải thiện khả năng nói tiếng Anh của mình.

In contrast, the English spoken in movies is very natural. It’s also very close to what you’ll hear if you speak with native English speakers too. This will help improve your spoken English.

 1. Bạn học các từ tiếng Anh qua ngữ cảnh.

       You learn English words in context.

62c85344 41df 11e8 9f47 56c566ee3692

Đây là một trong những điểm yêu thích của tôi khi xem phim. Bạn thích xem phim tội phạm (thật tuyệt vời!). Sau khi xem 10 hoặc 20 bộ phim, bạn sẽ bắt đầu học từ vựng liên quan đến ngữ cảnh, hoặc chủ đề tội phạm.

This is one of my favourite aspects of watching movies. Let’s say that you like watching crime films (these are great!). After watching ten or twenty movies, you’ll start to learn vocabulary related to the context, or subject, of crime.

Thông thường, khi chúng ta học những từ thông thường (ví dụ như trong trường học), chúng ta sẽ học những thứ như danh sách từ vựng. Vấn đề trong việc học các từ mới với danh sách từ vựng là có thể giúp bạn học những từ có nghĩa, nhưng bạn không biết sử dụng chúng ở đâu và khi nào.

Usually, when we learn words traditionally (e.g. in school), we study things like vocabulary lists. The problem with learning new words with vocabulary lists is that you can learn what words mean, but not where and how they are used.

Ví dụ: giả sử bạn học từ mới “detective”. Tra từ điển, bạn sẽ biết từ đó có nghĩa là “thám tử”. Nhưng trừ khi bạn sử dụng nó bằng không bạn sẽ dễ dàng quên nó. Nó cũng không cung cấp cho bạn gợi ý từ được sử dụng thường xuyên ở đâu, và sử dụng như thế nào.

For example, let’s say you learn the new word “detective”. From the dictionary, you’ll know what that it means “a person who investigates crimes”. But unless you use it, it can be easy to forget. It also doesn’t give you an idea where the word is used most frequently, and how it is used.

Mặt khác, nếu bạn học chữ “detective” thông qua xem phim tội phạm, bạn sẽ biết “thám tử” có thể ám chỉ nhiều điều. Ví dụ: nó có thể là tiêu đề ở phía trước tên một người (ví dụ: “Thám tử Beckett”). Hoặc có thể đó là danh từ đề cập đến công việc (ví dụ như anh ta là một thám tử). Và có thể bạn thậm chí sẽ nghe những câu giúp bạn hình thành nghĩa của những từ đó (ví dụ: “you lousy detectives” (bạn thật có máu trinh thám).

On the other hand, if you learn the word “detective” through watching crime films, you’ll know “detective” can mean many things.  For example, it can be a title in front of a person (e.g. “Detective Beckett”). Or maybe it’s the noun referring to the  job (e.g. he’s a detective). And maybe you’ll even hear things that will let you form opinions about the word (e.g. “you lousy detectives”).

Bằng cách này, bạn sẽ không chỉ học nghĩa của từ đó mà bạn cũng sẽ biết nó được sử dụng như thế nào.

This way, you won’t only learn what each word means, you will also know how it’s used.

Một bước đạt được hai mục tiêu.

Killing two birds with one stone.

Bạn sẽ không bao giờ có thể làm điều đó thông qua thông qua việc học trong sách.

You will never be able to do that through textbooks.

 1. Bạn nghe được cách phát âm một từ như thế nào.

       You hear how things are said.

Trong tiếng Anh, người ta thường nói rằng chỉ 30% nội dung câu chuyện được thể hiện qua lời nói.

In English, people often say that 30% of what we say is expressed through our words.

Vậy còn 70% còn lại?

So what about the other 70%?

Vâng, 70% khác là cách bạn truyền tải như thế nào. Bạn biết đấy, những thứ như biểu cảm của bạn (như mỉm cười, chau mày) và giọng điệu của bạn (giống như khi bạn tức giận, hoặc khi bạn buồn chán).

Well, the other 70% is all about how you say it. You know, things like your expressions (like a smile, a frown) and your tone of voice (like when you sound angry, or when you sound sad).

Như bạn biết đó, đối với người Anh, bạn làm như thế nào mà thường quan trọng hơn bạn làm cái gì .

As you can guess, the how is usually more important than the what to English people.

Tôi sẽ cho bạn một ví dụ.         

Let me give you an example.

Tôi chắc chắn rằng một trong những cụm từ đầu tiên bạn muốn học bằng tiếng Anh là “I love you”. Nhưng bạn có biết rằng tùy thuộc vào cách bạn nói to hay nhỏ mà nó có thể rất khác nhau?

I’m sure that one of the first phrases you wanted to learn in English was “I love you”. But did you imagine that depending how you say it out loud, it can be very different?

“I love you”– bạn có thể nghe điều này sau khi hai người (đặc biệt là những người yêu nhau) cãi nhau! Một người cố gắng nói với người kia “I really love you…why don’t you believe me!?” (Anh/ em thật sự rất yêu em/anh… tại sao em/anh không chịu tin!?)

“I love you” – you might hear this after two people (especially lovers) fight! One person may be trying to say to the other person “I really love you…why don’t you believe me!?”

“I love you” – một người thực sự có thể muốn nói “Anh/em yêu em/anh (không có ai khác ngoài em/anh… đừng lo lắng nhé!)”

“I love you” – a person might really want to say “I love you (and not anyone else…don’t worry!)

“I…LOVE…YOU” – đây có thể là một người nói “ANH/EM YÊU EM/ANH” với một giọng rất lớn … khi cố gắng biểu hiện tình yêu đích thực của họ!

“I…LOVE…YOU” – this might be a person saying “I love you” in a very loud voice…while trying to really confess their love!

“I LOVE YOU!!” – người đó có thể đang nói “Anh/em yêu em/anh” … trong khi họ rất tức giận!

“I LOVE YOU!!” – the person might be saying “I love you”…while they’re really angry!

Như bạn thấy – nếu bạn cố gắng học tiếng Anh bằng cách đọc sách – bạn có thể không nhận ra điều này. Mặc dù bốn cụm từ được viết khác nhau, nhưng chúng sử dụng cùng một mặt chữ.

As you can see – if you try to learn this by reading – you might have been confused. Even though the four phrases are written differently, they use the exact same words.

Nhưng nếu bạn nghe thấy câu nói trên, họ sẽ hiểu hoàn toàn ý họ muốn biểu hiện!

But if you hear these phrases out loud, they will make perfect sense to you!

Biết được những gì người khác nói là quan trọng. Nhưng việc biết họ đang truyền đạt như thế nào thậm chí còn quan trọng hơn. Chúng tôi gọi việc hiểu “truyền đạt làm thế nào” là các sắc thái trong tiếng Anh.

Knowing what someone is saying is important. But knowing how they are saying it is even more important. We call understanding the “how” the nuances of the English language.

Thông qua việc quan sát các diễn viên trong phim, bạn không chỉ có thể học được những từ mới, bạn sẽ có thể hiểu cách họ nói. Các nhân vật có thể buồn, hạnh phúc, ngạc nhiên, tức giận. Và bạn sẽ hiểu điều này ngay lập tức.

Through observing actors in films, not only will you be able to learn new words, you will be able to understand how they are said. The characters might be sad, happy, surprised, angry. And you’ll understand this immediately.

7 lời khuyên cho việc học tiếng Anh qua phim điện ảnh và truyền hình

7 Tips for Learning English through Film and Movies

 1. Chọn một bộ phim thú vị.

       Choose an interesting movie.

81295612 41df 11e8 8663 2e995a9a3302

Nghe thì có vẻ rất hiển nhiên, nhưng nếu bạn chọn một bộ phim nhàm chán, bạn sẽ chán theo. Và nếu bạn chán, sẽ rất khó để tập trung … trong hơn một tiếng rưỡi!

This probably sounds obvious, but if you choose a boring movie, you’ll be bored. And if you’re bored, it will be difficult to pay attention…for more than one and a half hours!

Tôi nhớ khi còn nhỏ, tôi đã phải xem hàng giờ những bộ phim cũ như “Singing in the Rain”, “Mary Poppins” để học tiếng Anh. Nếu bạn không biết những bộ phim này – bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu chúng- chúng được sản xuất rất lâu rồi!Không hẳn tôi không thích chúng, nhưng tôi không cảm thấy hứng thú khi xem những bộ phim này.

I remember when I was a child, I had to watch hours and hours of really old movies like “Singing in the Rain”, “Mary Poppins” to learn English. If you don’t know these films – you’re welcome to check them up – they’re really old! I didn’t exactly hate them, but I didn’t feel excited at all when watching these films.

Và vì điều đó, tôi khuyên bạn nên chọn phim bạn thích. Để làm được điều này, bạn có thể truy cập trang web có tên là Rotten Tomatoes, một trang web có nhiều bình luận và đánh giá rất hay về hàng chục ngàn bộ phim.

And because of that, I highly recommend you choose movies you like. To do this, you can go to a website called Rotten Tomatoes, which is a website with many great critics and reviews on many tens of thousands of movies.

 1. Chọn một bộ phim phù hợp với trình độ tiếng Anh hiện tại của bạn.

       Select a movie that matches your current English level. 

Ví dụ: đối với người mới bắt đầu học tiếng Anh, tôi thường khuyên họ nên học tiếng Anh thông qua hoạt ảnh. Lý do chính là vì tiếng Anh trong đó thường rất gần gũi, dễ chịu và dễ hiểu.

For example, for beginners in English, I usually recommend you learn English through animations.  The main reason is because the English is usually very friendly, nice and easy to understand.

Mặt khác, nếu bạn cố xem bộ phim như “Romeo và Juliet”, bạn sẽ rất bối rối. Shakespearian English (tiếng Anh được sử dụng cách đây nhiều thế kỷ) rất khó hiểu trên màn hình, ngay cả đối với những người học tiếng Anh nâng cao.

On the other hand, if you try to watch something like “Romeo and Juliet”, you will be very confused. Shakespearian English (which is English used many centuries ago) is very difficult to understand on screen, even for advanced English learners.

 1. Mang theo từ điển của bạn.

       Bring your dictionary.

Có lẽ tôi cũng sẽ thêm mục 3.5 – chọn một bộ phim có phụ đề! Vì vậy, khi bạn nghe một từ mà bạn quan tâm, hãy tra nghĩa của nó! Bởi vì bạn đã trải qua khoảng thời gian để hiểu nó … bạn sẽ có thể nhớ từ đó trong một thời gian dài!

Maybe I’ll add point 3.5 too – choose a film with subtitles! So when you hear a word you’re interested in, check it up! Because you went through the trouble to understand it…you’ll be able to remember that word for a long time too!

 1. Lặp lại cụm từ ngắn!

       Repeat short phrases!

Đôi khi, bạn có thể nghe thấy một từ gì đó mới mẻ trong phim. Ví dụ, một số cụm từ ngắn, hoặc là tiếng lóng, “hell yeah”, hoặc “sure thing”, hoặc “you betcha!” Thường được sử dụng bằng tiếng Anh. Nếu bạn thích âm điệu của nó, bạn sẽ thực sự muốn lặp lại từ đó! Sau khi nói to lên một lúc, bạn sẽ có thể nhớ nó trong một thời gian dài! Đó là một bài tập tuyệt vời và thú vị – một trong những cách luyện tập yêu thích của cá nhân tôi.

Some times, you might hear something cool in the movie. For example, some short phrases, or slang like, “hell yeah!”, or “sure thing”, or “you betcha!” that are commonly used in English. If you like how it sounds, it really helps to repeat it! After saying it out loud a while, you will be able to remember it for a longer time! It’s a great and enjoyable exercise – one of my personal favourites.

 1. Không có phụ đề.

       Without subtitles

Tôi biết rằng có thể rất thách thức để xem một bộ phim bằng tiếng nước ngoài mà không có phụ đề. Vì vậy, đây là đề nghị của tôi. Khi bạn xem phim lần đầu tiên, hãy bật phụ đề. Nhưng nếu bạn có cơ hội để xem nó lần thứ hai, hãy thử tắt phụ đề.

I know it can be really challenging to watch a film in a foreign language without subtitles. So here’s my recommendation. When you watch a film the first time, just turn on subtitles. But if you get the chance to watch it a second time, try turning off subtitles.

Bằng cách này, bạn đã biết câu chuyện từ lần đầu tiên bạn xem nó. Và lần này, bạn có thể thử nghe một số từ riêng lẻ mà bạn có thể đã kiểm tra lần cuối cùng. Hoặc bạn có thể thử xem bạn có thể hiểu bộ phim bao nhiêu phần trăm mà không có phụ đề.

This way, you already know the story from the first time you watched it. And this time, you can try listening to some individual words that you might have checked up last time. Or you might try to see how much you can understand the film without subtitles.

 1. Máy xem video VLC.

       VLC player. 

Đây thực sự là thiết bị phát video tôi khuyên bạn nên xem phim trên máy tính của bạn. Đây là một trong những công cụ yêu thích của tôi. Hầu hết mọi người sử dụng nó chỉ để xem phim, nhưng tôi sử dụng nó khác một chút. (Và nếu bạn không có nó, bạn có thể tải về phần mềm máy xem video VLC, nó hoàn toàn miễn phí.)

This is actually a video player I recommend for watching films on your computer. This is one of my favourite tools. Most people use it just to watch movies, but I use it a little differently.  (And if you don’t have it, you can download VLC player, it’s free.)

Đây là những gì tôi đã làm – nếu bạn tải về một bộ phim trực tuyến, và bạn hãy bật nó lên, mỗi khi bạn không hiểu tiếng Anh bạn sẽ làm gì? VLC Player cho phép bạn phát lại phim ở giảm tốc độ còn một nửa hoặc một phần tư . Vì vậy, nếu có những chỗ bạn không hiểu, bạn có thể bật lại ở tốc độ chậm hơn và thử lại! Sẽ rất hữu ích khi luyện tập nghe.

Here’s what I do – if you download a movie online, and you play it, you know how you don’t understand English sometimes? VLC Player allows you to play back movies at half speed or quarter speed. So if there are parts you don’t understand, you can play these back at a slower speed and try again! It’s very helpful to practice your listening.

 1. Đừng lo lắng khi bỏ lỡ từ nào đó… hãy để nó qua đi.

       It’s okay to miss words…just let it go. 

Cuối cùng, bạn có nhớ những gì chúng tôi đã nói ở đầu không? Xem phim cần phải thoải mái… vì vậy nếu bạn bỏ lỡ một từ, một cụm từ, hoặc thậm chí nhiều câu, thì không sao! Chỉ cần theo dõi phụ đề và học theo cách đó. Đừng làm cho mình cảm thấy lo lắng … xem phim là để giải trí!

Last of all, remember what we said in the start? Watching movies should be fun…so if you miss a word, a phrase, or even many sentences, that’s okay! Just follow along the subtitles and learn that way. Don’t make yourself feel bad…watching films is supposed to be fun!

Tôi thừa nhận rằng – trong khi học tiếng Anh có thể vui vẻ, cũng có một vài khó khăn. Dưới đây là một vài vấn đề bạn có thể gặp phải:

I’ll admit – while learning English can be fun, there are a few disadvantages too. Here’s a few problems you may run into:

 1. Không có phụ đề.

       There are no subtitles.

Điều này là khá hiếm hiện nay. Nhưng nếu bạn xem một bộ phim không có phụ đề, có thể khó hiểu những gì phim đang chiếu.

This is pretty rare nowadays. But if you watch a film without subtitles, it can be difficult to understand what’s going on.

 1. Bạn phải tiếp tục tạm dừng để hiểu.

       You have to keep on pausing and playing to understand.

Nó có thể khiến bạn dừng lại nhiều lần để hiểu một điều gì đó được nói trên phim, bởi vì đôi khi, bộ phim có thể dễ hiểu, nhưng cũng có lúc, nó trở nên khó hiểu. (Ví dụ, những nhân vật đóng vai “giáo sư” trong phim nói nhưng từ khó hiểu, họ sử dụng một số từ khó, mà trước đây bạn chưa từng nghe đến.)

It can take you many times to understand something said on screen, because sometimes, the film might be easy. But at other times, it might be hard to understand. (As an example, characters who play “professors” in films can be difficult to understand. They use some difficult words, which you may have never heard of before.)

 1. Bạn phải liên tục tra từ.

       You have to keep on checking up words. 

Đối với những từ mà bạn không biết, bạn có thể tra nó trong từ điển. Mặc dù hiện nay chúng ta có thể tra các từ bằng điện thoạt nhanh hơn nhiều nhưng điều đó có thể gây khó chịu vì phải bấm dừng lại và tra nghĩa từ.

For every word you don’t know, you might want to look it up in the dictionary. While it’s a lot faster to check up words nowadays on our phones, it can be annoying to keep pausing and checking up words.

 1. Bạn không thể nhớ những từ này sau đó.

       You can’t remember these words afterwards. 

Có thể khó kiểm tra những gì bạn đã học được, bởi vì cần có thời gian và nỗ lực ghi chép, và chúng ta muốn có một trải nghiệm thú vị khi xem phim, mà không cần phải gián đoạn mỗi phút chỉ để viết lại một từ!

It can be difficult to keep track of what you’ve learnt, because it takes time and effort to take notes, and we want to have an enjoyable experience in watching the movie, without having to be interrupted every minute to write down a word!

 1. Nếu bạn nhớ những từ này sau đó bạn cũng không biết.

       You don’t know if you remember these words after.

Sau một tuần, hoặc một tháng, hoặc thậm chí ba tháng, bạn có thể quên những gì bạn đã học! Và bởi vì bạn đã không ghi lạinhững từ vựng đó, bạn cũng không thể tự kiểm tra chính mình.

After a week, or a month, or even three months, you might forget what you’ve learnt! And because you didn’t jot down notes, you can’t really test yourself either.

7 bộ phim hay giúp học tiếng Anh thông qua phim điện ảnh và truyền hình

7 Great Movies to help Learn English through Movies and Film

 1. Đi tìm Nemo

       Finding Nemo

ff76a692 41de 11e8 9f9f 56c566ee3692

Đi tìm Nemo là một bộ phim hoạt hình về một chú cá hề gọi là Marlin đã lạc mất con trai Nemo của mình. Trên đường đi, anh gặp một chú cá khác tên là Dory. Họ cùng nhau bắt đầu cuộc phiêu lưu tuyệt vời để tìm Nemo băng qua đại dương rộng lớn! Tôi không muốn tiết lộ quá nhiều, nhưng nó là một bộ phim tuyệt vời phù hợp với tất cả các khán giả – một trong những bộ phim hoạt hình hay nhất mọi thời đại!

Finding Nemo is an animated film about a clownfish called Marlin who loses his son Nemo. On the way, he meets another fish called Dory. Together, they set out on an amazing adventure to find Nemo across the huge ocean! I don’t want to reveal any spoilers, but it’s a great film to watch for all audiences – one of the best animated films of all time!

 1. Kẻ hủy diệt

       Terminator

e4f42d3a 41de 11e8 a397 56c566ee3692

Chuỗi phim “Kẻ hủy diệt” là câu chuyện về cuộc chiến giữa các máy móc thông minh và nhân tạo (AI) với con người trong tương lai. Khi con người dần thắng thế, những máy AI này đưa những máy giết người trở lại quá khứ. Mục tiêu của chúng là cố gắng giết chết người lãnh đạo cuộc chiến của con người, John Connor và gia đình của ông. Đây là một bộ phim khoa học viễn tưởng ly kỳ hấp dẫn.

The Terminator series is a story about a war between artificially intelligent (AI) machines and humans that is going on in the future. When the humans start to win the war, these AI machines send killer machines back to the past. Their goal is to try and kill the leader of the human resistance, John Connor and his family. A thrilling science fiction film that’s truly one of a kind in this genre.

 1. Titanic

       Titanic

7025d62a 41de 11e8 8cf8 56c566ee3692

Titanic là một trong những bộ phim được yêu thích nhất trong toàn bộ lịch sử làm phim. Dựa trên một câu chuyện có thật, câu chuyện tình giữa Rose DeWitt Bukater (con gái của một gia đình giàu có) và Jack Dawson (một nghệ sĩ nghèo lẻn lên tàu). Nó cũng dựng lại một số cảnh rất thú vị về các sự kiện trên tàu RMS Titanic trước khi nó chìm (một trong những con tàu lớn nhất tại thời điểm đó). Titanic cũng là bộ phim có bài hát nổi tiếng “My Heart Will Go On” của Céline Dion, mà bạn có thể đã từng nghe. Một tác phẩm kinh điển của mọi thời đại, và một kiệt tác pha trộn nhiều kỹ xảo tuyệt vời!

Titanic is one of the most celebrated films in the entire history of filmmaking. Based on a real life story, it retells a love story between Rose DeWitt Bukater (the daughter of a wealthy family) and Jack Dawson (a poor artist who sneaks onto the ship). It also has some very exciting scenes showing the events on board the RMS Titanic before it sank (one of the grandest passenger liners at that time). Titanic is also home to the famous song “My Heart Will Go On” by Céline Dion, which you might have heard of. A great all time classic, and a masterpiece of great technical complexity!

 1. Harry Potter

       Harry Potter

60272fc6 41de 11e8 ae3b 56c566ee3692

Nếu bạn thích phép thuật, Harry Potter sẽ đưa bạn đến với những bí ẩn ở Hogwarts và thế giới pháp sư. Đây là bộ sách gồm bảy phần (và tám phần phim) về cuộc chiến giữa những phù thủy tốt và xấu. Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính Harry Potter và Lord Voldemort. Sau khi bạn xem xong,bạn sẽ thấy phép thuật màu nhiệm hơn rất nhiều.

If you like magic, Harry Potter will take you through the mysteries of Hogwarts and the wizarding world. It is a seven part book (and eight part film) series about the battle between the good and the bad wizards. The story is centered around the main characters Harry Potter and Lord Voldemort. After you watch this, magic will never be the same again.

 1. Chiến tranh giữa các vì sao

       Star Wars

55e691b4 41de 11e8 8143 cac091044fd5

Chiến tranh giữa các vì sao là một bộ phim sử thi, nhưng nó khá mới lạ – bộ phim không được quay theo thứ tự. Nếu bạn muốn xem nó từ đầu đến cuối, tốt nhất bạn nên xem chúng theo thứ tự: 4, 5, 1, 2, 3, 6. Diễn ra trong vũ trụ của các vì sao, câu chuyện này kết thúc sau một cuộc chiến dài giữa hai lực lượng đối lập trong vũ trụ – Jedi Order và Sith Lords.

Star Wars is another epic film series, but it’s rather strange – the series wasn’t filmed in order. If you want to watch it from the start to end, it’s best to watch them in this order: 4, 5, 1, 2, 3, 6. Set in the Star Wars universe, this story follows the end of a long battle between two opposite forces of the universe – the Jedi Order and the Sith Lords.

Trong chuỗi phim Star Wars, người ta tin rằng có một “Quyền năng” thâu tóm cả vũ trụ. Trong khi Jedi Order dùng lòng trắc ẩn và nhân ái trong việc sử dụng “Quyền năng” này, thì Sith Lords sử dụng Quyền năng với hận thù, ghen tuông và những cảm xúc tiêu cực khác.

In the Star Wars series, it is believed that there is a “Force” that holds together the universe. While the Jedi Order believe in compassion and kindness in using this “Force”, the Sith Lords believe in using the Force through hate, anger, jealousy and other negative feelings.

Trong cuộc chiến kéo dài hàng ngàn năm giữa hai bên, các hiệp sĩ Jedi và Sith Lords gặp nhau trong suốt sáu tập phim. Không có bộ phim nào như Star Wars …dĩ nhiên rất đáng để bạn thử xem!

In this thousand-year battle between these two sides, the Jedi knights and the Sith Lords clash in a thrilling sequence throughout the six movies. There are no other movies like Star Wars…definitely worth checking out!

 1. Chúa tể của những chiếc nhẫn

       Lord of the Rings

43ecb4a2 41de 11e8 82f9 56c566ee3692

Chúa tể những chiếc nhẫn là một trong những bộ phim hay nhất trong thể loại phép thuật. Ở vùng đất Trung Địa, có ba chủng tộc chính – người lùn, con người, yêu tinh cũng như các chủng tộc khác như người Hobbit, quái vật và người sói.

Lord of the Rings is another one of the greatest film series in the magic category. Set in the lands of the Middle Earth, there are three primary races – dwarves, humans, elves as well as other races such as Hobbits, orcs and werewolves.

Loạt phim đi theo cốt truyện đen tối của một cuộc nổi loạn do Sauron dẫn đầu, một sinh vật xấu xa nhất hành tinh vào thời đó. Để chống lại cái ác này, một nhóm nhỏ các chiến binh thực hiện một nhiệm vụ can đảm – tiêu hủy chiếc nhẫn được cho là nắm giữ quyền hạn của Sauron, có nghĩa là Sauron sẽ bị tiêu diệt nếu họ hủy diệt của chiếc nhẫn đó.

The series follows the dark plot of a rebellion led by Sauron, the most evil being across all lands at that time. To oppose this evil, a small group of fighters take on a brave mission – to destroy a ring that is said to hold the powers of Sauron himself, which would mean the fall of Sauron with its destruction.

 1. Cướp biển Caribbean

       Pirates of the Caribbean

35e70e02 41de 11e8 a864 cac091044fd5

Cướp biển vùng Caribbean là một bộ phim về cướp biển. Mỗi bộ phim kể về cuộc phiêu lưu của Jack Sparrow, thuyền trưởng của Black Pearl (tên con tàu của Jack), và bộ phim đầu tiên mở đầu bằng cảnh Jack cố gắng đưa con tàu mà anh ta vừa đánh cắp trốn thoát. Trong những tập phim tiếp theo, Jack tiếp tục tìm chiếc rương tử thần, trong đó có trái tim của Đại úy Davy Jones, người mà anh ta mang ơn. Phần cuối, Jack đã buộc phải tìm suối nguồn tuổi trẻ, đó là con suối kỳ diệu hứa hẹn cho những ai uống nó sẽ giữ được nét đẹp vĩnh cửu.

Pirates of the Caribbean is a film series about pirates. Each film follows the adventures of Jack Sparrow, captain of the Black Pearl (the name of Jack’s ship), and it starts off in the first film following Jack’s attempts to get his ship back, which was stolen from him. In the next films, Jack goes on to find the Dead Man’s Chest, which contains the heart of Captain Davy Jones, someone he owes a favour to. Finally, Jack is forced to looks for the Fountain of Youth, which is a magical fountain which promises the drinker eternal youth.

Chưa bao giờ có một bộ phim về cướp biển mang lại nhiều niềm vui đến vậy.

Never has there been a film where you can have so much fun with pirates.

Và ở đây chúng tôi đề cử nó, bảy tập phim đáng xem nhất!

And here we have it, our top seven film recommendations!

Đây là một số bộ phim nổi tiếng nhất trong lịch sử làm phim, vì vậy tôi hy vọng bạn thích xem chúng!

These are some of the most celebrated films in the history of film, so I hope you enjoy watching them!

———-

Tác giả: Baggio

Link bài gốc: Learn English through Movies and Film: A Complete Guide

Dịch giả: Huỳnh Đỗ Gia Khánh – ToMo: Learn Something New

(*) Bản quyền bài dịch thuộc về ToMo. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là “Dịch Giả: Huỳnh Đỗ Gia Khánh – Nguồn: ToMo: Learn Something New“. Các bài viết trích nguồn không đầy đủ, ví dụ: “Theo ToMo” hoặc khác đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

(**) Follow Facebook ToMo: Learn Something New để đọc các bài dịch song ngữ và cập nhật thông tin bổ ích hàng ngày!

(***) Trở thành Cộng tác viên, Thực tập sinh Part-time để rèn luyện ngoại ngữ và đóng góp tri thức cho cộng đồng tại: http://bit.ly/ToMo-hiring.

Xem thêm:
dịch vụ seo web gia re

học seo ở đâu tốt nhất tphcm miễn phí