thebank chinhsachbhtn2020 1585926809


Bảo hiểm thất nghiệp như phao cứu sinh, hỗ trợ người lao động trong thời gian bị mất việc hoặc nghỉ việc. Vậy năm 2020 bảo hiểm thất nghiệp có điểm gì mới?

Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ giúp đảm bảo quyền lợi, bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc hoặc nghỉ việc.

Năm 2020 dịch bệnh bùng phát bởi Virus Covid 19, báo hiệu kinh tế có nhiều biến động, các doanh nghiệp gặp khó khăn và tỷ lệ thất nghiệp tăng cao. Trước tình hình đó, bảo hiểm thất nghiệp năm 2020 có điểm gì mới?

Tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp

Theo quy định tại điều 50 luật việc làm 2013, người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được hưởng trợ cấp với mức như sau:


Mức trợ cấp hàng tháng = 60% x mức bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp

Trong đó, thời gian hưởng trợ cấp phụ thuộc vào số tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp: Cứ đóng đủ 12 – 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Theo đó, mức trợ cấp thất nghiệp tối đa sẽ tăng vào năm 2020. Cụ thể:

Đối với người thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định

Mức hưởng tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở.

 • Từ 01/01/2020, người thất nghiệp được nhận 5 x 1,49 triệu VND/tháng = 7,45 triệu VND/tháng.
 • Từ 01/7/2020, số tiền này lên tới 5 x 1,6 triệu đồng/tháng = 8 triệu VND/tháng.

Đối với người thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định

Mức hưởng tối đa không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng cụ thể:


Mức hưởng trợ cấp tối đa = Mức tiền lương tối thiểu vùng x 5

Ví dụ: Mức lương tối thiểu vùng 1 là 4.420.000 VND thì mức hưởng tối đa là 4.420.000 x 5 = 22.100.000 VND/tháng.

Vậy mức hưởng tối đa không vượt quá 22.100.000 VND/tháng.

Mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp năm 2020

Mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp năm 2020

Mức tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp 2020

Mức lương đóng bảo hiểm thất nghiệp 2020 có sự thay đổi, theo nghị định 90/2019/NĐ – CP quy định:

Mức lương tháng tối thiểu để đóng bảo hiểm thất nghiệp là:

Đơn vị tính: VND/tháng


Vùng Mức lương tối thiểu vùng năm 2020 So sánh mức lương tối thiểu vùng năm 2019
Vùng I 4.420.000 4.180.000
Vùng II 3.920.000 3.710.000
Vùng III 3.430.000 3.250.000
Vùng IV 3.070.000 2.920.000

– Đối với NLĐ làm công việc hoặc chức danh đơn giản, bình thường: Thì không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

– Đối với NLĐ làm công việc đòi hỏi đã qua đào tạo, học nghề: Thì phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Ví dụ: Mức lương đóng BHTN tối thiểu cho người đã qua đào tạo, học nghề:

Vùng I = 4.420.000 + (4.420.000 x 7%) = 4.729.400 VND/tháng

Với vùng II, III, IV có thể tính mức lương đóng BHTN tương tự.

Mức lương tháng tối đa để đóng bảo hiểm thất nghiệp là:

 • Từ ngày 1/7/2017: Mức lương cơ sở là: 1.300.000 VND/tháng
 • Từ ngày 1/7/2018: Mức lương cơ sở là: 1.390.000 VND/tháng
 • Từ ngày 1/7/2019: Mức lương cơ sở là: 1.490.000 VND/tháng
 • Từ ngày 1/7/2020: Mức lương cơ sở là: 1.600.000 VND/tháng.

– Mức tiền lương tháng đóng BHTN tối đa không quá 20 lần mức lương cơ sở.

Ví dụ: Mức lương cơ sở năm 2020 là 1.600.000 x 20 = 32.000.000 VND. Vậy mức tiền lương đóng BHTN không quá 32.000.000 VND/tháng.

– Mức tiền lương tháng đóng BHTN mức tối đa bằng 20 tháng lương tối thiểu vùng.

Ví dụ: Vùng I = 4.420.000 x 20 = 84.400.000 VND/tháng

Tương tự các vùng II, III, IV cũng áp dụng cách tính như trên.

Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp năm 2020

Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp năm 2020

Mức trích đóng bảo hiểm thất nghiệp năm 2020

Theo quyết định 595/2017 QĐ – BHXH tỷ lệ trích đóng BHTN năm 2020 không có sự thay đổi so với năm 2019 cụ thể:

 • Tỷ lệ trích vào trong chi phí doanh nghiệp: 1%
 • Tỷ lệ % trích vào lương của người lao động: 1%

Theo đó ta thấy tỷ lệ trích đóng BHTN tối đa và tối thiểu năm 2020 như sau:

Tỷ lệ đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa năm 2020: 

 • Vùng I: 884.000 VND
 • Vùng II: 784.000 VND
 • Vùng III: 686.000 VND
 • Vùng IV: 614.000 VND

Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp tối thiểu năm 2020:

Đơn vị tính: VND/tháng


Vùng Người làm việc trong điều kiện bình thường Người đã qua học nghề, đào tạo nghề Người làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm Người làm việc trong điều kiện đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
Vùng I 44.200

 47.294

46.410 47.294
Vùng II 39.200 41.944 41.160 41.944
Vùng III 34.300 36.701 36.015 36.701
Vùng Iv 30.700 32.849 32.235 32.849

Miễn đóng BHTN đến tháng 12/2020 do Covid – 19

Bộ lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đề xuất miễn đóng hoàn toàn bảo hiểm thất nghiệp cho người bị mất việc, ngừng việc do tác động của dịch bệnh Covid – 19, từ tháng 3 đến hết tháng 12/2020 với các nhóm chính sách hỗ trợ cụ thể như sau:

 • Bộ LĐ – TB – XH đề xuất tạm dừng đóng quỹ bảo hiểm hưu trí, tử tuất. Trước mắt tập trung hai nhóm đối tượng cụ thể là người lao động bị ngừng việc, thôi việc và đối tượng thứ hai là doanh nghiệp có trên 50% lao động phải nghỉ việc, giãn việc, doanh nghiệp bị ảnh hưởng do Covid – 19 từ 50% trở lên.
 • Tập trung miễn đóng hoàn toàn bảo hiểm thất nghiệp cho người bị mất việc, ngừng việc do tác động của Covid – 19, thời gian tính toán cũng từ tháng 3 đến hết tháng 12/2020.
 • Sử dụng kết dư của quỹ bảo hiểm thất nghiệp chi cho việc đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng, tay nghề của người lao động; hỗ trợ cho doanh nghiệp và người lao động để giữ chân người lao động, đồng thời đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ, để khi tình hình ổn định thì người lao động quay trở lại làm việc.

Qua đó có thể thấy, năm 2020 với tác động của dịch bệnh Covid 19, khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao. Do đó, các chính sách bảo hiểm thất nghiệp cũng có sự thay đổi nhằm hỗ trợ người lao động một cách tối đa để vượt qua khó khăn trước mắt.