Để truy cập vào hệ thống hoá đơn điện tử, ngoài tài khoản admin (tài khoản mặc định được khởi tạo ngay sau khi kích hoạt dịch vụ), bạn có thể tạo ra những tài khoản khácphân quyền cho phép (hoặc không cho phép) sử dụng các chức năng trên hệ thống hoá đơn điện tử.
Ví dụ như bạn có thể bàn giao một tài khoản người dùng mà bạn đã tạo ra để cung cấp cho nhân viên đăng nhập vào hệ thống hoá đơn điện tử để xuất hoá đơn cho khách hàng chẳng hạn.
Rất đơn giản, để Tạo/ Quản lý người dùng và Phân quyền trên Hệ thống hoá đơn điện tử bạn thực hiện như sau:

1. Chức năng Người dùng

Sau khi đăng nhập vào Hệ thống hoá đơn điện tử bằng tài khoản quản trị (admin), tại giao diện trang Quản lý phần mềm hóa đơn điện tử, bạn click vào Biểu tượng người dùng –> chọn “Người dùng” để tạo mới tài khoản hoặc chỉnh sửa tài khoản Người dùng.

Quản lý người dùng và Phân quyền trên Hệ thống hoá đơn điện tử update 2020 11.1 Tạo mới tài khoản Người dùng:
Để tạo mới tài khoản Người dùng bạn sẽ thao tác như sau:
Bước 1: Từ màn hình quản lý Người dùng, bạn chọn “Tạo mới”

Quản lý người dùng và Phân quyền trên Hệ thống hoá đơn điện tử update 2020 2
Bước 2: Nhập thông tin cho Người dùng, trong đó (*) là thông tin bắt buộc.

Bao gồm các thông tin sau:

  • Tên tài khoản (*)
  • Tên đầy đủ
  • Mail (*)
  • Mật khẩu (*)
  • Nhập lại mật khẩu (*)
  • Kích hoạt: Cho phép tài khoản được sử dụng trong hệ thống.
  • Phân quyền truy cập: Là quyền thao tác các chức năng trong hệ thống.

Quản lý người dùng và Phân quyền trên Hệ thống hoá đơn điện tử update 2020 3

Sau khi nhập thông tin người dùng hệ thống xong, bạn chọn “Lưu” để tạo mới người dùng theo các thông tin đã nhập.

1.2 Tìm kiếm Người dùng:
Để tìm kiếm tài khoản Người dùng sau khi đã tạo mới, bạn chỉ cần click vào … tên tài khoản như hình bên dưới.

Quản lý người dùng và Phân quyền trên Hệ thống hoá đơn điện tử update 2020 4

1.3 Cập nhật (chỉnh sửa) thông tin người dùng:
Sau khi bạn tạo xong tài khoản Người dùng, nếu bạn muốn thay đổi thông tin như: tên, mật khẩu, email,… bạn chỉ cần click vào biểu tượng  Quản lý người dùng và Phân quyền trên Hệ thống hoá đơn điện tử update 2020 5 trên dòng chứa tài khoản cần chỉnh sửa, sau đó bạn chọn “Lưu” để cập nhật thông tin người dùng theo các thông tin đã nhập.

Quản lý người dùng và Phân quyền trên Hệ thống hoá đơn điện tử update 2020 6

Quản lý người dùng và Phân quyền trên Hệ thống hoá đơn điện tử update 2020 7

1.4 Xóa tài khoản Người dùng:
Sau khi bạn tạo tài khoản Người dùng, nếu bạn muốn xóa tài khoản đó khỏi hệ thống, bạn chỉ cần click vào biểu tượng  Quản lý người dùng và Phân quyền trên Hệ thống hoá đơn điện tử update 2020 8trên dòng chứa tài khoản cần xóa, xác nhận “OK” để xóa hoặc chọn “Cancel” để quay lại trang tìm kiếm. 

Quản lý người dùng và Phân quyền trên Hệ thống hoá đơn điện tử update 2020 9

2. Chức năng Phân quyền

Ngay tại giao diện trang Quản lý hóa đơn, bạn Click vào “Admin” –> chọn “Phân quyền” để tạo mới quyền truy cập hoặc chỉnh sửa thông tin tài khoản quyền truy cập hệ thống.

2.1 Tạo mới quyền truy cập của người dùng:
Để tạo mới quyền truy cập của người dùng bạn sẽ thao tác như sau:
Bước 1: Từ màn hình quản  quyền người dùng, bạn chọnTạo mới”

Quản lý người dùng và Phân quyền trên Hệ thống hoá đơn điện tử update 2020 10

Quản lý người dùng và Phân quyền trên Hệ thống hoá đơn điện tử update 2020 11

Bước 2: Nhập các thông tin cho quyền truy cập của người dùng, trong đó (*) là thông tin bắt buộc.

Bao gồm các thông tin sau:

  • Tên (*): ví dụ NVBH
  • Tên hiển thị (*): Nhân viên bán hàng
  • Chọn các permission cho role (*): Các thao tác chi tiết. 

Quản lý người dùng và Phân quyền trên Hệ thống hoá đơn điện tử update 2020 12

Sau khi nhập thông tin cho quyền truy cập xong, bạn chọn “Lưu trữ” để tạo mới quyền người dùng theo các thông tin đã nhập.

2.2 Cập nhật (chỉnh sửa) hoặc xóa quyền người dùng:
Khi bạn tạo mới quyền truy cập của người dùng, nếu bạn muốn chỉnh sửa các thông tin đã tạo trước đó, bạn chỉ cần click vào biểu tượng Quản lý người dùng và Phân quyền trên Hệ thống hoá đơn điện tử update 2020 5  trên dòng tương ứng của quyền người dùng để chỉnh sửa, sau đó chọn “Lưu trữ” để cập nhật quyền người dùng theo các thông tin đã nhập.

Quản lý người dùng và Phân quyền trên Hệ thống hoá đơn điện tử update 2020 14

Hoặc nhấn vào biểu tượng Quản lý người dùng và Phân quyền trên Hệ thống hoá đơn điện tử update 2020 8 để xóa quyền người dùng truy cập hệ thống.

Chúc bạn thành công!

Xem thêm các bài viết: 

Xem thêm:
dịch vụ seo website giá rẻ

dao tao seo o dau tot miễn phí

Bài viết cùng chủ đề