thebank baovietnhantho 1560570757


Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm An Gia Tài Lộc của Bảo Việt Nhân thọ là những quyền gì?.

Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm An Gia Tài Lộc của Bảo Việt Nhân thọ

bảo hiểm bảo việt

Bảo Việt Nhân thọ

Bảo Việt nhân thọ với slogan “An gia hiện tại, tài lộc tương lai”, sản phẩm bảo hiểm nhân thọ An gia tài lộc của Bảo Việt mang đến cho khách hàng 5 quyền lợi:

Quyền lợi được gia tăng số tiền bảo hiểm

Vào mỗi ngày kỷ niệm hợp đồng kể từ năm thứ hai trở đi cho đến ngày kỷ niệm hợp đồng trước ngày hợp đồng đáo hạn, số tiền bảo hiểm của hợp đồng sẽ được tính tăng thêm 5% trên số tiền bảo hiểm gốc.

Quyền lợi bảo hiểm định kỳ

Quyền lợi bảo hiểm định kỳ được trả cho bên mua bảo hiểm vào ngày kỷ niệm hợp đồng tương ứng theo quy định tại bảng sau:

Lưu ý: Sau 3 tháng kể từ ngày đến hạn nhận quyền lợi bảo hiểm định kỳ, nếu bên mua bảo hiểm không làm thủ tục nhận quyền lợi bảo hiểm, số tiền này sẽ được Bảo Việt Nhân thọ lũy tích theo lãi suất đầu tư thực tế mà Bảo Việt Nhân thọ thực hiện được hàng năm tính từ ngày đến hạn nhận quyền lợi bảo hiểm định kỳ.

Thời điểm nhận quyền lợi bảo hiểm định kỳ: Quyền lợi bảo hiểm định kỳ và lãi lũy tích sẽ được thanh toán cho bên mua bảo hiểm khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

 • Bên mua bảo hiểm yêu cầu nhận quyền lợi bảo hiểm định kỳ.
 • Hợp đồng đáo hạn.
 • Hợp đồng bị hủy theo yêu cầu của bên mua bảo hiểm.
 • Hợp đồng dừng nộp phí và duy trì với số tiền bảo hiểm giảm.
 • Hợp đồng chấm dứt hiệu lực do người được bảo hiểm chết hoặc bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn.
 • Người được bảo hiểm chết hoặc bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn trong các trường hợp không thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm.

Nếu hợp đồng còn hiệu lực nhưng đang được duy trì so với số tiền bảo hiểm giảm thì không được nhận quyền lợi bảo hiểm định kỳ.

Quyền lợi hợp đồng bảo hiểm đáo hạn

Trả số tiền bảo hiểm gia tăng cho bên mua bảo hiểm khi người được bảo hiểm sống đến ngày đáo hạn hợp đồng.

Quyền lợi bảo hiểm thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn

Trả số tiền bảo hiểm gia tăng cho bên mua bảo hiểm và hợp đồng chấm dứt hiệu lực.

Quyền lợi bảo hiểm tử vong:

Nếu người được bảo hiểm chết

 • Do tai nạn: Trả số tiền bảo hiểm gia tăng cho người thụ hưởng.
 • Do tự tử, do nhiễm HIV, AIDS hoặc những bệnh liên quan đến AIDS
 • Hợp đồng có hiệu lực từ 24 tháng trở lên: Trả số tiền bảo hiểm gia tăng cho người thụ hưởng
 • Hợp đồng dưới 24 tháng: Hoàn lại 100% số phí đã nộp sau khi đã trừ đi các chi phí hợp lý có liên quan cho bên mua bảo hiểmc.

Do nguyên nhân khác

 • Hợp đồng có hiệu lực từ 12 tháng trở lên: Trả số tiền bảo hiểm gia tăng cho người thụ hưởng.
 • Hợp đồng dưới 24 tháng: Hoàn lại 100% số phí đã nộp sau khi đã trừ đi các chi phí hợp lý có liên quan cho bên mua bảo hiểm.