Danh mục và biểu mẫu chứng từ kế toán Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

Danh mục gồm các biểu mẫu thuộc 3 phần:

  • Phần 1: Lao động tiền lương
  • Phần 2: Hàng tồn kho
  • Phần 3: Bán hàng
  • Phần 4: Tiền tệ
  • Phần 5: Tài sản cố định

Chi tiết bảng danh mục và biểu mẫu chứng từ kế toán

TT
TÊN CHỨNG TỪ
SỐ HIỆU
  I. Lao động tiền lương  
1 Bảng chấm công 01a-LĐTL
2 Bảng chấm công làm thêm giờ 01b-LĐTL
3 Bảng thanh toán tiền lương 02-LĐTL
4 Bảng thanh toán tiền thưởng 03-LĐTL
5 Giấy đi đường 04-LĐTL
6 Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành 05-LĐTL
7 Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ 06-LĐTL
8 Bảng thanh toán tiền thuê ngoài 07-LĐTL
9 Hợp đồng giao khoán 08-LĐTL
10 Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán 09-LĐTL
11 Bảng kê trích nộp các khoản theo lương 10-LĐTL
12 Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội 11-LĐTL
  II. Hàng tồn kho  
1 Phiếu nhập kho 01-VT
2 Phiếu xuất kho 02-VT
3 Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá 03-VT 
4 Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ 04-VT 
5 Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá 05-VT 
6 Bảng kê mua hàng 06-VT 
 7 Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ 07-VT 
  III. Bán hàng  
1 Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi 01-BH
2 Thẻ quầy hàng 02-BH
  IV. Tiền tệ   
1 Phiếu thu 01-TT
2 Phiếu chi 02-TT 
3 Giấy đề nghị tạm ứng 03-TT 
Giấy thanh toán tiền tạm ứng 04-TT 
Giấy đề nghị thanh toán 05-TT 
Biên lai thu tiền 06-TT 
Bảng kê vàng tiền tệ 07-TT 
Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho VND) 08a-TT 
Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho ngoại tệ, vàng tiền tệ) 08b-TT 
10  Bảng kê chi tiền 09-TT 
  V. Tài sản cố định  
1 Biên bản giao nhận TSCĐ  01-TSCĐ
Biên bản thanh lý TSCĐ  02-TSCĐ 
Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành  03-TSCĐ 
Biên bản đánh giá lại TSCĐ   04-TSCĐ 
Biên bản kiểm kê TSCĐ  05-TSCĐ 
Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ   06-TSCĐ 

Mời các bạn Download tài liệu để xem nội dung chi tiết các biểu mẫu chứng từ kế toán.

Từ khóa tìm kiếm: cách Danh mục và Biểu mẫu chứng từ kế toán, hướng dẫn Danh mục và Biểu mẫu chứng từ kế toán

Bài viết cùng chủ đề