Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Giấy đề nghị tăng lương nhằm mục đích đề nghị Ban giám đốc doanh nghiệp xem xét tăng lương cho cán bộ nhân viên dựa vào những thỏa thuận công việc, đề xuất của các bộ phận.

 LOGO

COMPANY NAME

Adress:
Phone:                 Email:

Code

:

Version

:

Dated

:

Page

: Page 1 of 1

    GIẤY ĐỀ NGHỊ TĂNG LƯƠNG

Kính gửi: – Ban Giám đốc công ty
                 – Phòng nhân sự

Đề nghị BGD xem xét tăng lương cho CNV như sau:

Stt

Họ tên

MSNV

Bộ phận

Mức đang hưởng

Mức đề xuất

Lý do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ý kiến phòng nhân sự

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

Ý kiến của giám đốc

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

Ngày    tháng   năm 20..

Người đề nghị

 

Phòng nhân sự

 

Giám đốc

  Download file biểu mẫu để xem thêm chi tiết

Từ khóa tìm kiếm: cách Giấy đề nghị tăng lương, hướng dẫn Giấy đề nghị tăng lương

Bài viết cùng chủ đề