Download.com.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu bảng dự trừ kinh phí được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải ngay sau đây. Bảng dự trù kinh phí được lâp ra nhằm tính toán một cách khách quan về số tiền, kinh phí cần phải bỏ ra khi thực hiện một công việc nào đó vì lợi ích và sự phát triển của công ty, doanh nghiệp. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

………………………
………………………..
———-
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

BẢNG DỰ TRÙ KINH PHÍ

 Kính gửi:……………………………………………………………………………………………….

Tên tôi là:……………………………………… Phòng, khoa:………………………………….

Nội dung:……………………………………………………………………………………………..

STT Tên sản phẩm ĐVT Số lượng Đơn giáVNĐ Thành tiềnVNĐ
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
  Tổng cộng        

 

 

Ngày ….. tháng ….. năm 20…..

HIỆU TRƯỞNGDUYỆT

TRƯỞNG PHÒNG KH-TC

XÁC NHẬN PHÒNG, KHOA

NGƯỜI LẬP

 

Từ khóa tìm kiếm: cách Mẫu Bảng dự trù kinh phí, hướng dẫn Mẫu Bảng dự trù kinh phí

Bài viết cùng chủ đề