Khi đạt thành tích xuất sắc trong công việc, cũng như làm việc lâu năm doanh nghiệp sẽ xem xét tăng lương cho nhân viên. Dưới đây là mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên được ban hành để phù hợp với chế độ lương, thưởng trong các doanh nghiệp để bạn tham khảo thêm.

 CÔNG TY……………………….

Số: ……………………..

 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
      ———————— 

                    Hà Nội, ngày…… tháng………. năm…….

 QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

Về việc tăng lương cho Nhân viên

 

TỔNG GIÁM ĐỐC

Công ty …..

– Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số…………ngày …. tháng …..năm ….. về việc thành lập Công ty ……………….

– Căn cứ Điều lệ Công ty……………………..

– Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông/Bà ……………. đối với sự phát triển của Công ty

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Kể từ ngày…… tháng …… năm ……., mức lương của Ông/Bà ………… sẽ là: ………. (Bằng chữ:………..).

Điều 2: Các Ông/Bà Phòng Nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán và Ông/Bà……. căn cứ quyết định thi hành.

     Nơi nhận:

– TỔNG GIÁM ĐỐC
– Như Điều 2
– Lưu HS, HC

    CÔNG TY…………………

 

Tổng Giám đốc

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Từ khóa tìm kiếm: cách Mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên, hướng dẫn Mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên

Bài viết cùng chủ đề