Bát tự Tứ trụ Thần Sát là những sao bao gồm Cát tinh và Hung tinh. Có khoảng 40 Thần sát Tứ trụ thông dụng trong Tứ trụ Tử Bình. (Tự Học Bát Tự Tứ trụ Tử …

Từ khóa: tinh thần tự học, tinh thần tự học, tinh thần tự học