Từ khóa: quản trị nhân sự và các kỹ năng nghiệp vụ về tổ chức hành chính, quản trị nhân sự và các kỹ năng nghiệp vụ về tổ chức hành chính, quản trị nhân sự và các kỹ năng nghiệp vụ về tổ chức hành chính