Hướng dẫn cấu hình, thiết lập để biến Sublime Text trở thành một môi trường lập trình, sử dụng kết quả