Cấu trúc tài chính của doanh nghiệp vững mạnh là tỷ lệ tối ưu giữa vốn chủ sở hữu và vốn vay nhằm đảm bảo tối ưu giá trị của doanh nghiệp. Có tức là …

Từ khóa: chiến lược công ty, chiến lược công ty, chiến lược công ty