VTC14 |Cấy chỉ là phương pháp cải tiến từ châm cứu, ứng dụng những tiến bộ của y học hiện đại trên cơ sở kế thừa nền tảng lý của Y học cổ truyền. Cấy chỉ là …

Từ khóa: bệnh viện y học cổ truyền trung ương, bệnh viện y học cổ truyền trung ương, bệnh viện y học cổ truyền trung ương