Cá nhân quyết toán Thuế VAT trực tiếp với cơ quan Thuế VAT – Cá nhân đảm bảo điều kiện được ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán Thuế VAT theo hướng dẫn tại …