Video nằm trong chương trình #Corobinar – live training webinar series Chung tay ủng hộ chống dịch Covid – Góp sức cùng Bộ Y Tế Việt Nam Topic 12: Quản lý …

Từ khóa: bài 5 kỹ năng thu thập và xử lý thông tin trong lãnh đạo quản lý ở cơ sở, bài 5 kỹ năng thu thập và xử lý thông tin trong lãnh đạo quản lý ở cơ sở, bài 5 kỹ năng thu thập và xử lý thông tin trong lãnh đạo quản lý ở cơ sở