⚠️ Chiến lược không rõ ràng, chỉ nằm trong đầu người lãnh đạo, thiếu sự đồng bộ với toàn bộ tổ chức, mỗi người nhìn một hướng ⚠️ Thiếu sự phân tích, …

Từ khóa: chiến lược công ty, chiến lược công ty, chiến lược công ty