[Đường lối cách mạng Đảng CSVN] Chương 5| Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ——- Chương này trình bày những nội dung cốt …

Từ khóa: kỹ năng thu thập và xử lý thông tin trong lãnh đạo quản lý ở cơ sở, kỹ năng thu thập và xử lý thông tin trong lãnh đạo quản lý ở cơ sở, kỹ năng thu thập và xử lý thông tin trong lãnh đạo quản lý ở cơ sở