Ông Steven Holland – Tổng Giám Đốc Brenntag Group va Ông Henri Nejade – Tổng Giám Đốc Brenntag Châu Á – Thái Thành Phố Bình Dương và Chiến lược Sale của Brenntag trong thị trường hóa chất Việt Nam

Từ khóa: Sale hóa chất, Sale hóa chất, Sale hóa chất