Sử dụng ngôn ngữ cơ thể khá quan trọng trong hoạt động giao.
Giao tiếp phi ngôn ngữ là việc truyền tải thông điệp giữa con người với nhau trải qua ngôn ngữ cơ thể.
những công cụ phi ngôn ngữ là Mắt – Nét mặt – Nụ cười, diện mạo, khoảng cách, tư thế, vị trí ngồi,…
#CosaleVietNam#Kỹnăngbánhàng#Giaotiếp

Từ khóa: kỹ năng sử dụng những phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ, kỹ năng sử dụng những phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ, kỹ năng sử dụng những phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ