Trong đoạn video hướng dẫn này bạn tìm hiểu hàm if ở cấp độ đơn giản, giúp bạn bắt đầu tiếp cận với việc sử dụng hàm trong microsoft excel.