Từ khóa: học đi đôi với hành, học đi đôi với hành, học đi đôi với hành