Luật Giáo dục ĐH sửa đổi 2018 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2019. Quy định mới sẽ tạo điều kiện cho sinh viên theo học những hình thức đào tạo không giống nhau khi …

Từ khóa: liên thông ĐH, liên thông ĐH, liên thông ĐH