Hướng dẫn thiết lập Java JDK, Java JRE, tạo đường dẫn cho Java, thiết lập NetBeans 8.2. — những phần cần tải về trước khi thiết lập Java JDK: …