Sau khi gửi file điện tử theo hướng dẫn, Người nộp thuế gửi bản giấy theo 1 trong 2 cách: 1. Nộp tại bộ phận 1 cửa của Cục Thuế/Chi cục Thuế nơi quyết toán 2 …