Trong videos chúng tôi đã hướng dẫn cách mở tài khoán chứng khoán VCBS của Vietcombank. Nhưng trong quy trình sử dụng chúng tôi đánh giá VCBS có phí …