Video sẻ chia về cách đăng ký mã số Thuế VAT cá nhân qua tổ chức chi trả lương bằng phần mềm HTQT 3.3.1. Nếu anh chị em cô gì chú bác thấy hay thì hãy like, …