Hướng dẫn đăng ký tài khoản và nộp VAT Hải quan điện tử qua CỔNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ VÀ THÔNG QUAN 24/7.

Comments