Việc làm hồ sơ đăng ký dự thi Tốt nghiệp và xét tuyển vào Đại hoc, CĐ là một việc hệ trọng. Nó quyết định tương lai của những bạn sau này. Vậy, những bạn …