Huong dan su dung Google Drive 2017 – Phần 4. Google Trang trình diễn – Kênh Bùi Thế Tâm | Tin học văn phòng 1. Tạo tệp mới: Mới /Google trang trình diễn, …