Assignment Tin học cơ sở Nguyễn Vũ Bách pd03003 PT14311-MUL.