Hướng dẫn viết phiếu đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục 2019 thành phố Thủ Đô Hà Nội. + QUYẾT ĐỊNH: …