Hướng dẫn cách thêm tài khoản Mi để xin quyền unlock: