Bác Hồ luôn tôn vinh tinh thần tự học, tự nghiên cứu.

Từ khóa: tinh thần tự học, tinh thần tự học, tinh thần tự học