“✓Móng đơn còn có tên thường gọi khác là móng cốc hay móng trụ ✓Tuy nó rất phổ biến , nhưng nhiều bác không hiểu về kết cấu cố tình làm sai, thừa dẫn đến nhiều …

Từ khóa: nêu những việc làm và đánh giá vai trò của vua lê thánh tông trong việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, nêu những việc làm và đánh giá vai trò của vua lê thánh tông trong việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, nêu những việc làm và đánh giá vai trò của vua lê thánh tông trong việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc