KHLD-Bài 1- Lãnh đạo và khoa học lãnh đạo.

Từ khóa: kỹ năng tuyên truyền thuyết phục của cán bộ lãnh đạo quản lý ở cơ sở, kỹ năng tuyên truyền thuyết phục của cán bộ lãnh đạo quản lý ở cơ sở, kỹ năng tuyên truyền thuyết phục của cán bộ lãnh đạo quản lý ở cơ sở