Nguyễn Ngọc Anh Tuấn: Phó TGĐ phụ trách nguồn nhân lực ICP. Vũ Tuấn Anh: GĐ Viện Quản lý Việt Nam VIM.

Từ khóa: chiến lược nhân sự, chiến lược nhân sự, chiến lược nhân sự