Made by HMU Photography Club – CLB Ảnh ĐH Y TP Hà Nội
___________________________________________

Từ khóa: trường ĐH y TP Hà Nội, trường ĐH y TP Hà Nội, trường ĐH y TP Hà Nội