Luật Ban Hành VBQPPL 2015 – Số: 80/2015/QH13 năm 2015
Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Full playlist:
———————————-
Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Chương 2. THẨM QUYỀN BAN HÀNH, NỘI DUNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Chương 3. XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA QUỐC HỘI, ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
Mục 1. Lập Chương Trình Xây Dựng Luật, Pháp Lệnh
Mục 2. Soạn Thảo Luật, Pháp Lệnh, Nghị Quyết
Mục 3. Thẩm Tra Dự Án Luật, Pháp Lệnh, Dự Thảo Nghị Quyết
Mục 4. Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Xem Xét, Cho Ý Kiến Về Dự Án Luật, Dự Thảo Nghị Quyết Của Quốc Hội
Mục 5. Thảo Luận, Tiếp Thu, Chỉnh Lý Và Thông Qua Dự Án Luật, Pháp Lệnh, Dự Thảo Nghị Quyết
Mục 6. Công Bố Luật, Pháp Lệnh, Nghị Quyết
Chương 4. XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC
Chương 5. XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, BỘ TRƯỞNG, THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN NGANG BỘ
Mục 1. Lập Danh Mục Văn Bản Quy Định Chi Tiết Luật, Nghị Quyết Của Quốc Hội, Pháp Lệnh, Nghị Quyết Của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, Lệnh, Quyết Định Của Chủ Tịch Nước
Mục 2. Xây Dựng, Ban Hành Nghị Định
Mục 3. Xây Dựng, Ban Hành Quyết Định Của Thủ Tướng Chính Phủ
Mục 4. Xây Dựng, Ban Hành Thông Tư Của Bộ Trưởng, Thủ Trưởng Cơ Quan Ngang Bộ
Chương 6. XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO, CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO, VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO, TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chương 7. XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN TỊCH
Chương 8. XÂY DỰNG, BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP TỈNH
Chương 9. XÂY DỰNG, BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH
Chương 10. XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN
Chương 11. XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
Chương 12. XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THEO TRÌNH TỰ, THỦ TỤC RÚT GỌN
Chương 13. HIỆU LỰC CỦA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG, CÔNG KHAI VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Chương 14. GIẢI THÍCH HIẾN PHÁP, LUẬT, PHÁP LỆNH
Chương 15. GIÁM SÁT, KIỂM TRA, XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Chương 16. HỢP NHẤT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, PHÁP ĐIỂN HỆ THỐNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT, RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Chương 17. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
——————————————
Phương Thom Voice #PhuongThomVoice
Phương Thơm Voice Over, Giọng đọc Phương Thơm
Nhận thu âm quảng cáo, đọc lời bình, thuyết minh phim, lồng tiếng
———————————-

Có thể bạn quan tâm  [Video] Môn Bóng chuyền - Hướng dẫn tập luyện | GDTC & QP HANU - hướng dẫn tập luyện kỹ năng những môn thể thao trong trường học

Từ khóa: kỹ năng thẩm định thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật, kỹ năng thẩm định thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật, kỹ năng thẩm định thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật

Có thể bạn quan tâm: