Vlog này đơn giản về 1 ngày học hóa sinh của một sinh viên khoa quản trị kinh doanh là mình :D.

Từ khóa: trường đại học quốc tế, trường đại học quốc tế, trường đại học quốc tế