loiphatday#truyenphatgiao#phatgiao Người Con Phật Phát Tâm Xuất Gia Tu Hành Khéo Phát Bồ Đề Tâm Luôn Cầu Phật Đạo Biết Giữ Giới Đức Kênh PHẬT …

Từ khóa: nêu những việc làm và đánh giá vai trò của vua lê thánh tông trong việc xây dựng và bảo vệ giang sơn, nêu những việc làm và đánh giá vai trò của vua lê thánh tông trong việc xây dựng và bảo vệ giang sơn, nêu những việc làm và đánh giá vai trò của vua lê thánh tông trong việc xây dựng và bảo vệ giang sơn