TT. Thích Nhật Từ giảng tại Việt Nam Quốc Tự 13-05-2021 ——————————————————————————– Đăng ký theo dõi kênh Thích Nhật Từ …

Từ khóa: nêu những việc làm và đánh giá vai trò của vua lê thánh tông trong việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, nêu những việc làm và đánh giá vai trò của vua lê thánh tông trong việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, nêu những việc làm và đánh giá vai trò của vua lê thánh tông trong việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc