Những TẬT XẤU Cần Phải Bỏ Để Được Vào Nước Trời | Bài Giảng ý nghĩa sâu sắc Của Lm Phạm Tĩnh ————————————————- Mời mọi người cùng Đăng …

Từ khóa: nêu những việc làm và đánh giá vai trò của vua lê thánh tông trong việc xây dựng và bảo vệ vương quốc, nêu những việc làm và đánh giá vai trò của vua lê thánh tông trong việc xây dựng và bảo vệ vương quốc, nêu những việc làm và đánh giá vai trò của vua lê thánh tông trong việc xây dựng và bảo vệ vương quốc