_Những thuận lợi
_ Những khó khăn
_ Những biện pháp khắc phục

Từ khóa: thuận lợi và khó khăn trong việc giáo dục kỹ năng sống cho học viên, thuận lợi và khó khăn trong việc giáo dục kỹ năng sống cho học viên, thuận lợi và khó khăn trong việc giáo dục kỹ năng sống cho học viên

Comments