Từ khóa: các kỹ năng tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo tổ/trường/cụm trường, các kỹ năng tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo tổ/trường/cụm trường, các kỹ năng tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo tổ/trường/cụm trường