Chương 4. Đường lối công nghiệp hóa (part 2) [Đường lối cách mạng của ĐCSVN]

Từ khóa: đại hội xi (năm 2011) của đảng đã chủ trương tiến hành 3 đột phá chiến lược, đại hội xi (năm 2011) của đảng đã chủ trương tiến hành 3 đột phá chiến lược, đại hội xi (năm 2011) của đảng đã chủ trương tiến hành 3 đột phá chiến lược